Regulamin publikowania prac

W miesięczniku „Promotor BHP” publikujemy opracowania dostosowane do potrzeb odbiorcy, jakim jest menedżer służby BHP oraz osoby sprawujący funkcje kierownicze. Jesteśmy przekonani, że w dużym gronie Czytelników naszego miesięcznika jest wiele osób, które mogłyby podzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą zdobytą w codziennej pracy. Zapraszamy specjalistów związanych z bezpieczeństwem pracy do publikowania w miesięczniku „PROMOTOR” niekomercyjnych artykułów problemowych – również tych dotyczących zagadnień trudnych i niepopularnych, które do tej pory nie znalazły miejsca w innych mediach.

Zasady publikowania:
 • W czasopiśmie „PROMOTOR” redakcja przyjmuje do druku prace oryginalne, przeglądowe, doświadczalne, poglądowe, oraz opisy i analizy przypadków, w zakresie szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa pracy oraz jej pokrewnych dziedzin. Istnieje możliwość publikacji tekstów niezamówionych przez redakcję, o ile nie będzie to kolidowało z aktualnymi planami wydawniczymi.
 • Przygotowanie manuskryptu: strona tytułowa – tytuł artykułu w języku polskim, możliwie krótki, może być uzupełniony podtytułem; imiona i nazwiska wszystkich autorów oraz nazwy instytucji, miejsca pracy autorów.
 • Układ artykułu powinien zawierać: wstęp, rozwinięcie, wnioski, podsumowanie. Tekst może być poparty rycinami bądź tabelami jako uzupełnienie i wzbogacenie publikacji. Ryciny i tabele (w ilości do 10), muszą być opatrzone podpisami.
 • Piśmiennictwo. Na końcu pracy należy umieścić piśmiennictwo, które powinno być ułożone według kolejności cytowania. Kolejność danych bibliograficznych, każda pozycja – pisana od nowego wiersza:
  w pozycjach czasopism – powinna być opatrzona numerem i zawierać: nazwisko autora(ów), inicjały imion, tytuł pracy, tytuł czasopisma (w całości lub w przyjętym skrócie), w którym została opublikowana, rok wydania, nr tomu, nr zeszytu, numery stron cytowanych. Jeśli autorów jest więcej niż trzech, wówczas należy podać nazwisko pierwszego z nich z dopiskiem „i wsp.”
PRZYKŁAD
w czasopismach: Kowalski M.J.: „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy”, Promotor, 2003, wydanie 3, s. 2-6. w pozycjach książkowych - nazwisko autora (autorów), inicjały imion, tytuł dzieła, wydawcę, miejsce i rok wydania.
KSIĄŻKI:
Kowalski M.J.: „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy”, ELAMED, Katowice 2006.
 • Konieczne są odnośniki w tekście do pozycji piśmiennictwa ujęte w nawiasach prostych. Powołania w tekście powinny być oznaczone cyframi arabskimi. Piśmiennictwo może zawierać maksymalnie 25 pozycji (tylko te, na które są powołania w tekście). Zastrzeżenie to nie dotyczy prac opartych na piśmiennictwie. Redakcja zastrzega sobie prawo nie publikowania piśmiennictwa z zaznaczeniem w tekście, że jest ono do wglądu u autora lub w redakcji.
 • Prosimy o podanie tytułu naukowego, imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego i e-mailowego pierwszego autora, umieszczone po pozycjach piśmiennictwa; dane te będą publikowane w zakończeniu pracy.
 • Prace autorów wstępnie ocenia redakcja, a następnie przedstawiane są do wglądu jednemu lub większej liczbie członków Rady Konsultacyjnej czasopisma. W przypadku wniesienia uwag do treści pracy przez członka Rady Konsultacyjnej, niezwłocznie przekażemy autorowi stosowne propozycje i wnioski. Prace nie spełniające podstawowych kryteriów publikacji są odrzucane. Przesyłając artykuł wraz z ilustracjami i tabelami, autor (autorzy), zobowiązani są do przesyłania prac tylko i wyłącznie niepublikowanych uprzednio ani niezłożonych do redakcji innych czasopism. Wydawnictwo Elamed nabywa na zasadzie wyłączności ogół praw autorskich do wydrukowanych prac (w tym prawo do wydawania drukiem, na nośnikach elektronicznych CD i innych oraz w Internecie). Bez pisemnej zgody dopuszcza się natomiast drukowanie streszczeń.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania ewentualnych poprawek stylistycznych i korekty drobnych błędów merytorycznych bez konsultacji z autorem pracy (np. zniekształceń terminologii fachowej, nazwisk itd., powstałych wskutek omyłek maszynowych).
  Aby maksymalnie ułatwić opracowanie techniczne tekstu i uniknąć ewentualnych problemów przy redagowaniu, prosimy o dostosowanie się do następujących wskazówek:
Postać tekstu:
 • Zapis elektroniczny
 • Dokument stworzony w formacie Word 7.0 bądź nowszy powinien mieć rozszerzenie .doc lub .rtf. Tekst napisany w jakimkolwiek innym edytorze powinien mieć rozszerzenie .txt lub .rtf. Pliki tekstowe można przesyłać na płytach CD, DVD lub pocztą elektroniczną.
 • Norma – format A4, 60 wierszy na stronie.
Ilustracje:
 • Oryginalne zdjęcia, slajdy, rysunki, schematy. Rysunki i schematy mogą mieć formę wydruku komputerowego.
 • Zapis elektroniczny
 • Ilustracje (zdjęcia, slajdy) przekazywane w formie elektronicznej powinny być zapisane w formacie: tif, eps, jpg; rozdzielczość 300 dpi, skala 1:1, rozmiar nie mniejszy niż 5x5 cm.
 • Rysunki i schematy stworzone w programie Corel Draw powinny mieć rozszerzenie .cdr Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt z redaktorem prowadzącym (nr tel. 032 788 51 46), bądź przesłanie propozycji tekstu (konspektu) do wglądu redakcji – na adres „PROMOTOR”, al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice lub pocztą elektroniczną: promotor@elamed.pl

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij