Prezentujemy zmiany w Rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Rozporządzenie poszerza katalog substancji, dla który wprowadzono ograniczenia w stosowaniu i wprowadzaniu do obrotu. Do załącznika XVII rozporządzenia REACH wprowadzono ograniczenia dotyczące diizocyjanianów, O = C=N- R-N = C=O, w których R jest alifatycznym lub aromatycznym podstawnikiem węglowodorowym o nieokreślonej długości (dalej:diizocyjaniany).

Zmiana będzie kluczowa zarówno dla podmiotów stosujących te substancje (w szczególności dla pracodawców), jak również dla podmiotów wprowadzających je do obrotu.

Począwszy od 25 sierpnia 2023 r. diizocyjaniany nie będą mogły być stosowane jako substancja, jak również jako składnik substancji lub mieszaniny do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych, chyba że

a) stężenie diizocyjanianów indywidualnie i w połączeniu jest mniejsze niż 0,1 % wagowo, lub

b) pracodawca lub osoba samozatrudniona zapewniają, aby użytkownicy przemysłowi lub profesjonalni ukończyli szkolenia w zakresie bezpiecznego stosowania diizocyjanianów przed rozpoczęciem używania tych substancji lub mieszanin.

Przez użytkowników przemysłowych i profesjonalnych należy w tym przypadku rozumieć jakiegokolwiek pracownika lub pracownika samozatrudnionego posługującego się diizocyjanianami w ich postaci własnej bądź jako składnika innych substancji lub w mieszaninach do celów zastosowań przemysłowych i profesjonalnych, lub nadzorującego takie czynności.

Szkolenia, o których mowa powyżej, będą musiały obejmować instrukcję kontroli narażenia przez skórę i drogi oddechowe na diizocyjaniany w miejscu pracy. Powinny one zostać przeprowadzone przez specjalistę ds. bezpieczeństwa i higieny pracy z uprawnieniami uzyskanymi w ramach odpowiedniego szkolenia zawodowego. Przedmiotowy zakres szkolenia określony został w punkcie 4 i 5 pozycji 74 załącznika XVII rozporządzenia REACH.

Pracodawca lub osoba samozatrudniona będą zobowiązani do dokumentowania zaliczenia szkoleń, które winno być okresowo powtarzane przynajmniej co pięć lat.

Jak wynika z treści omawianego ograniczenia, państwa członkowskie zobowiązane będą do raportowania informacji o ww. szkoleniach, z czego można wyprowadzić wniosek, iż do przepisów prawa krajowego konieczne będzie w przyszłości wprowadzenia dodatkowych obowiązków związanych z przekazywaniem przez pracodawców informacji o przeprowadzonych szkoleniach.

Jednocześnie zobowiązano dostawców do zapewnienia, aby odbiorca substancji lub mieszanin w których stężenie izocyjanianów jest równe bądź większe niż 0,1% wagowo otrzymał informacje dotyczące wymogów dotyczących szkoleń, a także  do umieszczenia na opakowaniu, w sposób wyraźnie oddzielony od reszty informacji na etykiecie, oświadczenia:

„Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed użyciem przemysłowym lub profesjonalnym.”

Dostawcy mają obowiązek realizacji ww. wymagania od dnia 25 lutego 2022 r.

Dostawca będzie również zobowiązany zapewnić, aby odbiorca otrzymał materiały szkoleniowe i przeszedł szkolenia w języku urzędowym (językach urzędowych) państwa członkowskiego (państw członkowskich), do którego (których) dostarczane są substancje lub mieszaniny. Szkolenia muszą uwzględniać specyfikę dostarczanych produktów, w tym skład, opakowanie i przeznaczenie.

Wprowadzanie do obrotu ww. chemikaliów bez spełniania powyżej opisanych obowiązków po dniu 24 lutego 2022 będzie zabronione.

Dostawcy substancji lub mieszanin w których stężenie izocyjanianów jest równe bądź większe niż 0,1% wagowo, winni zapewnić odbiorcom tych chemikaliów wymagane materiały do realizacji obowiązków szkoleniowych oraz zamieścić na etykiecie produktu wymagane oświadczenie.

Pracodawcy winni wymagać od dostawców dostarczenia im wymaganych omawianym ograniczeniem materiałów oraz zapewnić realizacje odpowiednich szkoleń wszystkim użytkownikom przemysłowym i profesjonalnym.

Źródło: ESQULA - Identyfikacja wymagań prawa

Fot. iStock


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij