Poniżej prezentujemy stan prac legislacyjnych dla najważniejszych aktów prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym, projekt wprowadza przepisy dotyczące projektowania, wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń ciśnieniowych oraz przepisy dotyczące materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń. Ponadto, projekt wyodrębnia przepisy dotyczące fazy eksploatacji poszczególnych urządzeń ciśnieniowych. Projekt wprowadza także regulacje dotyczące urządzeń (zbiorników przenośnych, rurociągów technologicznych i rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem), które nie są objęte aktualnie obowiązującym rozporządzeniem. Wprowadza również nowatorskie badania dedykowane określonym urządzeniom (np. program badań eksploatacyjnych, analiza bezpieczeństwa eksploatacji urządzenia) oraz statuuje rozwiązania, które dotychczas funkcjonowały w praktyce dozorowej. Projekt ponadto wydłuża, zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorców, okres pomiędzy kolejnymi terminami badań.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych

Projekt rozporządzenia określa wymagania dotyczące zawartości zakładowego, wojewódzkiego oraz krajowego planu postępowania awaryjnego na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu programu monitoringu radiacyjnego środowiska opracowywanego i wdrażanego przez jednostki organizacyjne zakwalifikowane do I lub II kategorii zagrożeń

Projekt rozporządzenia określa zakres programu monitoringu radiacyjnego środowiska dla działalności zaliczonej do I lub II kategorii zagrożeń w sytuacji normalnej w tym:

a) zakres programu monitoringu radiacyjnego środowiska, który należy wdrożyć przed rozpoczęciem oraz w trakcie prowadzenia działalności zaliczonej do I kategorii zagrożeń polegającej na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego,

b) zakres programu monitoringu radiacyjnego środowiska, który należy wdrożyć w trakcie prowadzenia działalności zaliczonej do II kategorii zagrożeń polegającej na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego lub eksploatacji lub zamknięcia składowiska odpadów promieniotwórczych.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie operacyjnych poziomów interwencyjnych dla natychmiastowych działań interwencyjnych oraz innych działań interwencyjnych

Projekt rozporządzenia określa wartości operacyjnych poziomów interwencyjnych stanowiących podstawę do uruchomienia natychmiastowych i innych działań interwencyjnych w przypadku zdarzenia radiacyjnego w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność zakwalifikowaną do I lub II kategorii zagrożeń zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy - Prawo atomowe, a także rodzaje tych działań interwencyjnych. W dotychczasowym stanie prawnym brak jest kryteriów wprowadzenia działań interwencyjnych na terenie stref planowania awaryjnego wyznaczonych wokół takich jednostek organizacyjnych.

Projekt rozporządzenia zastąpi dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności i w konsekwencji dostosuje przepisy wykonawcze w tym zakresie do ustawy Prawo atomowe.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie inspektorów dozoru jądrowego

Potrzeba wydania przedmiotowego rozporządzenia wynika ze zmiany art. 64 ustawy Prawo atomowe, która wprowadza do prawa krajowego dodatkową kategorię inspektorów dozoru jądrowego - inspektorów do spraw zabezpieczeń, uprawnionych do wykonywania kontroli wyłącznie w zakresie kontroli technologii jądrowych oraz zabezpieczeń materiałów jądrowych.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu analizy zagrożeń wynikających z działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące oraz formy przedstawiania wniosków z analizy zagrożeń

Projekt rozporządzenia określa zakres prowadzenia analizy zagrożeń oraz formę przedstawiania wniosków wynikających z tej analizy. W dotychczasowym stanie prawnym brak było przepisów regulujących zakres analizy zagrożeń wynikających z działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych

Proponowany projekt rozporządzenia zawiera nowe uregulowania określające wymagany poziom zabezpieczeń dla poszczególnych kategorii źródeł promieniotwórczych. Dla poszczególnych poziomów zabezpieczeń źródeł promieniotwórczych zostały określone środki organizacyjno-techniczne zabezpieczeń, cele zabezpieczeń oraz funkcje zabezpieczeń, jakie mają zostać spełnione.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek stosowanych przy ocenie narażenia na promieniowanie jonizujące

Projekt rozporządzenia określa wskaźniki pozwalające na wyznaczenie dawek promieniowania jonizującego stosowanych przy ocenie narażenia oraz sposób i częstotliwość dokonywania oceny narażenia pracowników i osób z ogółu ludności. W stosunku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. zostały uaktualnione wartości wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek stosowanych przy ocenie narażenia na promieniowanie jonizujące takich jak: czynnik wagowy promieniowania, czynnik wagowy tkanki lub narządu, obciążająca dawka skuteczna dla osób z ogółu ludności przy jednostkowym wniknięciu izotopu promieniotwórczego droga pokarmową i drogą oddechową, obciążająca dawka skuteczna dla osób z ogółu ludności przy jednostkowym wniknięciu promieniotwórczych gazów rozpuszczalnych lub czynnych chemicznie oraz par itd.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego

Projekt rozporządzenia rozszerza zakres kontroli źródeł promieniotwórczych o sprawdzenie sposobu zabezpieczenia źródeł przed utratą, uszkodzeniem, kradzieżą lub dostaniem się w ręce osób nieuprawnionych oraz wprowadza nowy wzór karty ewidencyjnej źródła wysokoaktywnego.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące pochodzące od naturalnych izotopów promieniotwórczych nie wymaga powiadomienia

Projektowane rozporządzenia określa:

1) przypadki, w których wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące pochodzące od naturalnych izotopów promieniotwórczych nie wymaga powiadomienia oraz

2) graniczne wartości stężenia promieniotwórczego naturalnych izotopów promieniotwórczych jako kryteria zwolnienia z obowiązku powiadomienia.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym

W projektowanym rozporządzeniu zostanie powtórzona większość postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym. Zmiany, w stosunku do aktualnego stanu prawnego, będą dotyczyły:

1) kwestii ochrony pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie nadzorowanym, w tym zapewnienia im szkolenia,

2) doprecyzowania obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej i pracodawcy zewnętrznego w zapewnieniu szkoleń pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym poprzez odesłanie do odpowiednich punktów art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo atomowe, tj.:

a) zobowiązania kierownika jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia szkolenia z zakresu procedury ochrony radiologicznej i podejmowanych środków ostrożności, procedur wykonywania czynności roboczych, zagrożeń dla zdrowia związanych z wykonywaną pracą, planów postępowania w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych oraz procedur postępowania w takich sytuacjach;

b) zapewnienia przez pracodawcę zewnętrznego podstawowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

3) objęcia pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie nadzorowanym obowiązkiem posiadania paszportów dozymetrycznych.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia, zgłoszenia albo powiadomienia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia lub na podstawie powiadomienia

Projekt rozporządzenia określa m.in. przypadki, w których prowadzenie działalności będzie wymagało dokonania powiadomienia oraz określi na nowo przypadki, w których prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie będzie wymagało reglamentacji z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. W stosunku do niektórych działalności zmniejszy się wymagany poziom reglamentacji poprzez zastąpienie zezwolenia zgłoszeniem oraz zgłoszenia powiadomieniem.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego

Ustawa wprowadza nowy instrument planistyczny – Obszary Zorganizowanego Inwestowania (OZI). Wprowadzenie OZI pozwala na zmianę charakteru decyzji o warunkach zabudowy, przywracając jej pierwotną funkcję. Podstawową zmianą wprowadzoną w zakresie ustawy Prawo budowlane, jest podział projektu budowlanego na dwie części:

- projekt inwestycyjny – część projektu która będzie podlegała weryfikacji przez organ administracji publicznej,

- projekt techniczny – cześć za którego prawidłowe sporządzenie projektu odpowiadać będą wyłącznie projektanci.

Dzięki takiemu rozwiązaniu wydawanie decyzji pozwolenia na budowę, czy też przyjęcia zgłoszenia wraz z projektem, będzie przebiegało sprawniej i szybciej. Już obecnie przepisy Prawa budowlanego wskazują, które elementy projektu budowlanego są weryfikowane przez wydaniem pozwolenia na budowę, wobec czego zbędne wydaje się przedkładanie tych części projektu, które nie są przez organ sprawdzane.

Dodatkowo rozwiązano zawiłości interpretacyjne. Ustawa inwestycyjna w sposób kompleksowy ureguluje procedurę uzyskania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, wskazując w jakich przypadkach organ administracji architektoniczno-budowlanej może samodzielnie wydać decyzję umożliwiającą inwestorowi dokonanie odstępstwa od przepisów, a w jakich przypadkach wymagane jest uprzednie uzyskanie upoważnienia właściwego ministra.

Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy produkcji, stosowaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych

Projektowane rozporządzenie ma na celu uchylenie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, stosowaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych (Dz. U. poz. 181) oraz dostosowanie przepisów do postępu technicznego i obowiązujących w tym zakresie przepisów unijnych. Projektowane zmiany pozwolą przedsiębiorcom na zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznoorganizacyjnych funkcjonujących w Europie (np. poprzez umożliwienie wykorzystywania kontenerów do przechowywania nadtlenków przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa, układów komór magazynowych dla przypadków stosowania dachu, jako powierzchni odciążającej), a także wprowadzają specyficzne, adekwatne do zagrożeń rozwiązania związane odpowiednio z produkcją lub stosowaniem nadtlenków organicznych - dostosowane do profilu prowadzonej działalności gospodarczej.

Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Projekt rozporządzenia wprowadzi zmiany w zakresie zmiany załącznika nr 2 oraz w zakresie zmiany treści dwóch przepisów (§ 23 i § 26 ust. 3) w których mowa jest o Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. W związku z tym wprowadza się następujące zmiany:

1) nowy wzór książki operatora, który będzie miał formę karty plastikowej,

2) nowe brzmienie nazwy Instytutu zgodnie z ustawą o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Nowy format książki operatora w postaci karty pozwoli na łatwiejsze posługiwanie się nią przez operatorów maszyn i urządzeń. Karta ta będzie bardziej odporna na zniszczenie niż dotychczasowa papierowa książka.

Ponadto poprzez zmianę załącznika nr 2 jednocześnie spełniony zostanie wymóg deregulacji „obowiązku pieczątkowego”, określonego w przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 28 czerwca 2018 r. dokumencie rządowym pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”. Dotychczasowy załącznik nr 2 zawiera bowiem obowiązek opatrywania książki operatora pieczęcią. Nowy wzór książki operatora, w postaci karty, nie będzie zawierał takiego obowiązku.

Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych

Opracowanie projektu nowelizacji ww. rozporządzenia podyktowane zostało potrzebą uwzględnienia, zgodnej z prawem unijnym, aktualnej klasyfikacji wyrobów pirotechnicznych widowiskowych mającej na celu uzyskanie europejskich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie obrotu tymi wyrobami.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

Projekt rozporządzenia wprowadza nowe specjalistyczne urządzenia ciśnieniowe takie jak rurociągi technologiczne i przesyłowe znajdujące się na obszarze kolejowym, portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej, służące do transportu materiałów płynnych.

Projekt rozporządzenia określa sposób eksploatacji poszczególnych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych, nowe metody badawcze, tj. rewizje główne w odniesieniu do rurociągów technologicznych, badania specjalne urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych, a także badania techniczne rurociągów technologicznych i przesyłowych zlokalizowanych na obszarze kolejowym, portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Jedne z ważniejszych zmian z punktu widzenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy opisane w projekcie to:

- ustanowienie Prezesa URE organem właściwym do uznawania kwalifikacji osób wykonujących prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych nabytych w państwach członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich EFTA; wszystkie świadectwa kwalifikacyjne oraz wpisy do rejestru świadectw kwalifikacyjnych będą tracić ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania lub dokonania wpisu w rejestrze świadectw kwalifikacyjnych;

- wprowadzenie obowiązku opracowywania przez operatora systemu magazynowania instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji magazynowej.

Źródło: ESQULA - Identyfikacja wymagań prawa

Fot.: iStock


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij