Prezentujemy nowe wytyczne Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

PRZEKRACZANIE GRANICY RP

Zniesiony został obowiązek odbywania kwarantanny po przekroczeniu granicy wewnętrznej w rozumieniu unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen). Należy pamiętać, że niektóre kraje strefy Schengen(czy regiony w danych krajach) w dalszym ciągu stosują obostrzenia przy przekraczaniu granicy w odniesieniu do obywateli RP.

Do odwołania wstrzymane jest przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącej granicę zewnętrzną.

Osoby przekraczające granicę zewnętrzną przy wjeździe do RP w dalszym ciągu są zobowiązane do odbycia kwarantanny oraz poinformowania służb o miejscu jej odbywania oraz o numerze telefonu do bezpośredniego kontaktu.

Przy czym – obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się wobec osób przekraczających granicę zewnętrzną w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania lub pobytu przez cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci.

Obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny, którego realizacja rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jest kontynuowany po tym dniu, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, do jego zakończenia.

Źródło: ESQULA - Identyfikacja wymagań prawa

Fot.: iStock


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij