Prezentujemy najważniejsze treści Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Nowe rozporządzenie zasadniczo powiela wymogi z rozporządzenia uchylonego, czyli Rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.202.878). Wprowadzone zmiany nie mają bezpośredniego wpływu na obowiązki pracowników i pracodawców. Ważniejsze zmiany (ogólne) wprowadzane rozporządzeniem:

ZNIESIENIE OGRANICZEŃ OBROTU

Zniesione zostały obostrzenia związane z zamiarem wywozu lub zbycia poza terenem RP określonych przedmiotów (maski, kombinezony, ochraniacze na obuwie).

OGRANICZENIA W FUNKCJONOWANIU

Do odwołania zakazuje się zakaz prowadzenia działalności agentów turystycznych i organizatorów turystyki w obiektach handlowych lub usługowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2, polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych (w tym w obiektach gdzie prowadzone są usługi hotelarskie).

Od 6 czerwca, z pewnymi ograniczeniami (zakrywanie ust i nosa, udostępnienie widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc w pomieszczeniach), dopuszczalne jest prowadzenie działalności:

 • związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z),
 • twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0),
 • związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z),
 • usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).

W restauracjach i innych miejscach, w których realizuje się działalność polegającą na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A) oraz związaną z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30) klienci są obowiązani zakrywać usta i nos w drodze do stolika (przy stoliku nie). Obsługa ma obwiązek zasłaniania ust i nosa przez cały czas.

W związku z „odmrażaniem” lotów rozporządzenie wprowadza wymagania dla przewoźnika lotniczego oraz dla podróżnych – podróżni będą musieli wypełniać karty lokalizacji podróżnego. Dane z kart będą przechowywane przez właściwego miejscowo wojewodę.

Od 6 czerwca dopuszcza się korzystanie z basenów pod warunkiem, że z basenu korzystało będzie do 4 osób na tor, nie więcej niż połowa obłożenia obiektu, nie więcej niż 150 uczestników, bez udziału publiczności.

Zniesione zostały zakazy związane z liczbą osób przebywających na terenie sklepów czy podczas czynności lub obrzędów religijnych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów, jednak nie ma to zastosowania do:

 • dziecka do ukończenia 13. roku życia;
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
 • osoby wymagającej pomocy tłumacza;
 • innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

WIDOWISKA I INNE ZGROMADZENIA

Możliwe jest organizowanie zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia (Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia lub gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone - wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia) albo decyzji zezwalającej na cykliczne organizowanie zgromadzeń, przy czym maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób.

Uczestnicy zgromadzenia obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 2 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z przepisami § 18 ust. 1.

Przy czym - przyjęcia ślubne, konsolacje lub przyjęcia komunijne, a także inne przyjęcia okolicznościowe mogą być organizowane od 6 czerwca 2020 r. a obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się.

PRZEMIESZCZANIE SIĘ, ZAKRYWANIE UST I NOSA

Zniesiony został zakaz korzystania z placów zabaw oraz ze znajdujących się na terenach leśnych miejsc małej infrastruktury leśnej, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci, wiat i miejsc biwakowania.

Osoby niezamieszkujące razem mogą przemieszczać się w mniejszej odległości niż 2m od siebie pod warunkiem zasłaniania ust i nosa.

W środkach publicznego transportu może być zajęte:

 • 100% liczby miejsc siedzących albo
 • 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Do odwołania zakazuje się przemieszczania statkiem powietrznym pasażera:

 • którego temperatura ciała jest równa albo przekracza 38°C;
 • który nie złożył podczas odprawy oświadczenia o stanie zdrowia według wzoru udostępnionego przez przewoźnika lotniczego;
 • który nie przestrzega obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

Na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych oraz na terenie nieruchomości wspólnych i na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania nie trzeba zasłaniać ust i nosa, pod warunkiem zachowania odległości co najmniej 2m.

AKT ZMIENIAJĄCY

30 maja opublikowane zostało rozporządzenie zmieniające Dz.U. 2020.966 – znoszące ograniczenia w przemieszczaniu się na teren gospodarstwa rolnego do miejsc, w których utrzymywane są zwierzęta.

Źródło: ESQULA - Identyfikacja wymagań prawa

Fot.: iStock


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij