Przedstawiamy ustawę z dnia 14 maja 2020 r. dotyczącą zmian niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

ZAŚWIADCZENIA KWALIFIKACYJNE

W art. 31x dodano nowe ustępy przedłużające ważność zaświadczeń kwalifikacyjnych -

  • osób wykonujących czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń oraz osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne - ważność zaświadczeń kwalifikacyjnych, które tracą ważność od dnia 1 marca 2020 r., wydłuża się do 30 dni po odwołaniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r.;
  • spawaczy, operatorów spawania oraz zgrzewaczy tworzyw sztucznych - ważność zaświadczeń kwalifikacyjnych które tracą ważność w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wydłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r. przy zachowaniu wymogów, określonych w obowiązujących normach, dotyczących potwierdzania praktyki personelu wykonującego połączenia nierozłączne.

PRACA W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH/PRACA GÓRNICZA

Ustawa zmieniająca wprowadza również zapis odnośnie do okresu niewykonywania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z COVID-19:

  • pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924) przez pracowników w rozumieniu tej ustawy,
  • pracy górniczej, o której mowa w art. 50c ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

z powodu zaprzestania lub ograniczenia działalności przez pracodawcę w związku z COVID-19 - okresy te podlegają uwzględnieniu jako okresy wykonywania tej pracy przy ustalaniu odpowiednio prawa do emerytury pomostowej albo prawa i wysokości emerytury górniczej pod warunkiem kontynuowania w tych okresach stosunku pracy i gotowości pracownika do wykonywania pracy oraz pod warunkiem wykonywania tej pracy w miesiącu poprzedzającym zaprzestanie lub ograniczenie działalności przez pracodawcę w związku z COVID-19.

Źródło: ESQULA - Identyfikacja wymagań prawa

Fot.: iStock


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij