Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. zastępuje rozporządzenie o tym samym tytule z 19 kwietnia. W większości dotychczas obowiązujące wymogi zostały powielone.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zmienia Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.697).

Pracownicy a kwarantanna

Nowe rozporządzenie wprowadza zmiany w związku z obowiązkiem odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy Rzeczpospolitej Polskiej (par. 3) - od 4 maja 2020 r. obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy państwowej (w ramach strefy Schengen):

  • w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym przez osoby wykonujące te czynności w tych państwach;
  • przez uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.

Osoby te, przekraczając granicę państwową, są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonywanie czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych lub pobieranie nauki w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.

Przepisu nie stosuje się do osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Ograniczenia w wywozie

Ograniczenia związane z wywozem lub zbyciem za granicą od 2 maja obowiązują wobec:

  • kombinezonów typu TYVEK,
  • masek typu FFP2/FFP3,
  • ochraniaczy na buty (obuwie).

Funkcjonowanie przedsiębiorstw

Od 4 maja 2020 r. prowadzenie usług hotelarskich (par. 7) jest dopuszczalne, z wyłączeniem działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), wykonywanej na terenie prowadzenia usług hotelarskich.

Nie dotyczy to usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności lub napojów na wynos lub ich przygotowywaniu i dostarczaniu do pokoi.

W zakresie działalności urzędów administracji publicznej lub jednostek wykonujących zadania o charakterze publicznym (par. 13), do katalogu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom dodano sprawy z zakresu ochrony środowiska dotyczące:

  • decyzji zezwalających na odzysk, przetwarzanie lub zbieranie odpadów lub zezwoleń na zmianę klasyfikacji odpadów na produkty uboczne na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.7)),
  • decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.8)).

Ograniczenia w korzystaniu z terenów i lokali

W dalszym ciągu obowiązuje nakaz zapewnienia przez pracodawcę rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk a odległość między stanowiskami pracy ma wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19, przy czym obecnie wymóg ten opisany jest w paragrafie 8 (był par. 9).

Nakazy związane z przemieszczaniem się

Do 5 maja 2020 r. zakazuje się korzystania z rowerów miejskich dostępnych publicznie zgodnie z regulacjami określonymi przez miasta, gminy lub powiaty.

Od 2 maja 2020 r. można zakrywać twarz i usta w środkach publicznego transportu zbiorowego  oraz w miejscach ogólnodostępnych również przyłbicą (par. 18). Czyli dopuszczalne są: maski, maseczki, części odzieży, przyłbice, kaski ochronne („motocyklowe”).

Do wyjątków (sytuacji, kiedy nie musimy zakrywać ust i nosa) dodano:

  • kierowców wykonujących przewozy drogowe w załodze;
  • sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport na terenie obiektów, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia;
  • osoby uprawiające jazdę konną.

Źródło: ESQULA - Identyfikacja wymagań prawa

Fot.: iStock


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij