Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w br. ogłosił kampanię społeczną pn. „Aktywni w pracy” poświęconą promowaniu aktywności fizycznej osób pracujących. Kampania będzie realizowana od maja do grudnia 2020 r.

Aktywność fizyczna jest zazwyczaj definiowana jako „dowolna forma ruchu ciała spowodowana skurczami mięśni, przy którym wydatek energii przekracza poziomy energii spoczynkowej”. Ta szeroka definicja obejmuje wszelkie formy aktywności fizycznej, tzn. rekreacyjną (w tym większość dyscyplin sportowych oraz taniec), zawodowe uprawianie sportu, aktywność fizyczną w domu i jego okolicy oraz aktywność fizyczną związaną z transportem. Obok czynników osobistych, wpływ środowiska na poziomy aktywności fizycznej może mieć wymiar fizyczny społeczny i ekonomiczny. Aktywność fizyczna, zdrowie oraz jakość życia są ze sobą ściśle powiązane. Ludzkie ciało zostało skonstruowane do ruchu, stąd wymaga regularnej aktywności fizycznej do optymalnego funkcjonowania i unikania chorób. Udowodniono, że siedzący tryb życia stanowi czynnik ryzyka dla rozwoju wielu chronicznych schorzeń, w tym chorób sercowo-naczyniowych, stanowiących główną przyczynę zgonów w świecie zachodnim.

Prowadzenie aktywnego życia przynosi wiele innych korzyści społecznych i psychologicznych, a między aktywnością fizyczną i średnią długością życia zachodzi bezpośrednia relacja wskazująca, że populacje aktywne fizycznie zazwyczaj żyją dłużej niż populacje nieaktywne. Ludzie prowadzący siedzący tryb życia po intensyfikacji aktywności fizycznej zgłaszają lepsze samopoczucie zarówno z punktu widzenia fizycznego, jaki i psychicznego, oraz cieszą się lepszą jakością życia.

Powszechnie uważa się, że osoby wykonujące swoje zadania zawodowe i nie korzystające często ze zwolnień cieszą się dobrym zdrowiem. Tymczasem co drugi pracownik średnich i dużych firm w Polsce ma nadmierną masę ciała, prowadzącą do wzrostu ryzyka licznych chorób przewlekłych. Co czwartemu często dokucza złe samopoczucie, dolegliwości i bóle, a tyle samo kilka razy w tygodniu odczuwa silne zmęczenie. W konsekwencji ponad 40% pracuje przynajmniej przez godzinę lub dwie w ciągu dnia na tzw. zwolnionych obrotach (prezentyzm), a tylko co czwarty ma duże zasoby siły i witalności. Pracownicy oczekują od swoich firm działań, które będą wspierać ich zdrowie – zdecydowana większość oczekuje różnych działań promujących zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną.

Biorąc powyższe pod uwagę w roku 2020 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy ogłosił kampanię społeczną pn. „Aktywni w pracy” poświęconą promowaniu aktywności fizycznej osób pracujących. Kampania będzie realizowana od maja do grudnia 2020 r. Kampania jest organizowana w ramach w ramach V etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” (2020-2022), finansowanego w zakresie służb państwowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Cele kampanii

 1. Promowanie zdrowia w miejscu pracy.
 2. Promowanie aktywności fizycznej w pracy oraz w drodze do i z pracy.
 3. Promowanie programów umożliwiających pracownikom włączanie aktywności fizycznej w codzienny lub tygodniowy plan działań w miejscu pracy.
 4. Podnoszenie świadomości pracowników i pracodawców w zakresie wpływu aktywności fizycznej na bezpieczeństwo i jakość życia w pracy.
 5. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie korzyści wynikających z wpływu aktywności fizycznej na zdrowie oraz jakość życia.

Aktywność fizyczna w miejscu pracy 

Dlaczego aktywność fizyczna? Odpowiedź jest prosta. Odpowiednia i regularna aktywność fizyczna jest jednym z najskuteczniejszych i niewymagających wkładu finansowego sposobów poprawy swojego zdrowia psychicznego i fizycznego. Coraz więcej jest dostępnych dowodów świadczących o jej znaczeniu w zapobieganiu wielu chorobom cywilizacyjnym, takim jak: nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna i zawał serca, cukrzyca, otyłość, osteoporoza, a także choroby nowotworowe, w tym raka jelita grubego, piersi i płuc. Nie należy również zapominać o korzyściach z jej podejmowania związanych z poprawą samopoczucia, łatwiejszym radzeniem sobie ze stresem, poprawą sprawności umysłu w zakresie pamięci krótkotrwałej, a także poprawą jakości snu.

Dlaczego w miejscu pracy? Środowisko pracy jest szczególnym miejscem do prowadzenia i utrwalania działań promujących zdrowy styl życia z wielu powodów. Przede wszystkim, ze względu na skupianie osób różnych pod względem społeczno-demograficznym (w aspekcie wieku, stopnia wykształcenia, statutu rodzinnego) oraz ilość czasu poświęcanego pracy (z badań EUROFOUND wynika, że więcej niż 1 na 3 Polaków spędza w pracy dłużej niż 40 godzin tygodniowo). Dodatkowo, według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (2008 r.) pracodawca powinien stworzyć takie środowisko pracy, które będzie sprzyjało podejmowaniu aktywności fizycznej (Wytyczne UE z 10 października 2008 r. dotyczące aktywności fizycznej, Bruksela 2008).

Zalecenia WHO

Poświęcaj 30 min dziennie na umiarkowaną aktywność fizyczną, taką jak: spacery, jazda na rowerze (postaraj się robić to minimum 5 dni w tygodniu) lub 3 dni w tygodniu ćwicz intensywnie po 20 min (biegaj, pływaj, zapisz się na aerobik). Postaraj się 2-3 razy w tygodniu wykonywać ćwiczenia oporowe, które będą kształtować siłę mięśni i wpływać na twoją tkankę kostną. Pamiętaj – najbardziej wskazanym rodzajem ćwiczeń jest wysiłek wytrzymałościowy (o charakterze ciągłym) angażujący duże grupy mięśniowe. Taki wysiłek stanowi istotny element wielu dyscyplin sportowych (np. bieganie, jazda na rowerze, badminton, tenis, koszykówka), ale również prac domowych (jak np. sprzątanie, praca w ogrodzie, ręczne mycie samochodu).

Sprawdzaj częstość skurczów serca w czasie ćwiczeń oraz bezpośrednio po ich zakończeniu. Najbardziej zalecany jest trening o niezbyt wysokiej intensywności od 60 do 75% maksymalnej częstości skurczów serca. Ćwicz na tyle intensywnie, aby lekko się spocić, ale nie tracić tchu i żeby zachować zdolność do rozmowy w ciągu wysiłku. Orientacyjną wartość maksymalnej częstości skurczów serca w czasie wysiłku (u osób zdrowych) możesz obliczyć ze wzoru: 

HR max= 220 – wiek (w latach). 

Zalecenia Rady

 1. Korzyści płynące z aktywności fizycznej, w tym z regularnych zajęć sportowych i ruchu przez całe życie, są ogromne. Obejmują zmniejszone ryzyko chorób układu krążenia, oraz niektórych nowotworów i cukrzycy, poprawę stanu układu mięśniowo-szkieletowego i lepszą kontrolę masy ciała, jak również pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i procesy poznawcze. Aktywność fizyczna, zgodnie z zaleceniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), jest istotna dla wszystkich grup wiekowych i ma szczególne znaczenie dla dzieci, ludności w wieku produkcyjnym i osób starszych.
 1. Aktywność fizyczna jest warunkiem wstępnym zdrowego trybu życia i dobrego stanu zdrowia pracowników, przyczynia się do osiągnięcia głównych celów określonych w strategii "Europa 2020", zwłaszcza w odniesieniu do wzrostu gospodarczego, wydajności i zdrowia.
 1. Choć wysiłki na rzecz propagowania prozdrowotnej aktywności fizycznej (HEPA) zostały zintensyfikowane przez organy publiczne w niektórych państwach członkowskich w ciągu ostatnich lat, odsetek osób nieaktywnych fizycznie w Unii pozostaje niedopuszczalnie wysoki. Większość Europejczyków nie podejmuje wystarczającej aktywności fizycznej: 60 % osób nigdy nie uprawia sportu ani nie wykonuje ćwiczeń ruchowych lub też robi to rzadko. Brak aktywności fizycznej w czasie wolnym jest częstszy u członków niższych grup społeczno-ekonomicznych. Obecnie nie istnieją żadne przesłanki świadczące o tym, że te negatywne tendencje ulegają odwróceniu w Unii jako całości.
 1. Brak wystarczającej aktywności fizycznej został uznany za główny czynnik ryzyka przedwczesnych zgonów i chorób w państwach o wysokim dochodzie na całym świecie - powoduje on około 1 mln zgonów rocznie w samym regionie europejskim WHO. Negatywne skutki braku aktywności fizycznej w Unii są dobrze udokumentowane, podobnie jak istotne bezpośrednie i pośrednie koszty gospodarcze wynikające z braku aktywności fizycznej i z wiążących się z nim problemów zdrowotnych, zwłaszcza biorąc pod uwagę szybkie starzenie się większości europejskich społeczeństw.
 1. Najnowsze badania wskazują, że siedzący tryb życia może być czynnikiem ryzyka dla stanu zdrowia, niezależnie od wpływu aktywności fizycznej. W Unii należy uwzględnić te doniesienia podczas rozważań dotyczących dalszych działań w tym obszarze.
 1. Jeśli chodzi o poziom aktywności fizycznej, istnieją ogromne rozbieżności między państwami członkowskimi. Podczas gdy niektóre poczyniły znaczące postępy w zakresie zwiększenia odsetka obywateli, którzy osiągają minimalny poziom zalecanej aktywności fizycznej, w wielu innych państwach nie odnotowuje się postępów, a wręcz pewien regres. Prowadzona polityka jak dotąd nie miała decydującego wpływu na zwiększenie poziomów aktywności fizycznej w Unii jako całości. Przy opracowywaniu i realizacji polityki w dziedzinie prozdrowotnej aktywności fizycznej można posłużyć się doświadczeniami ze stosowania skutecznych środków w tej dziedzinie.
 1. Wychowanie fizyczne w szkole mogłoby być skutecznym narzędziem służącym zwiększaniu świadomości tego, jak istotna jest prozdrowotna aktywność fizyczna, a w szkołach można łatwo i skutecznie wdrażać działania w tej dziedzinie.

Więcej informacji o kampanii można znaleźć na stronie: www.ciop.pl

Źródło i fot.: CIOP-PIB


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij