Kolejne rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z 19 kwietnia zastępuje rozporządzenie o tym samym tytule z 10 kwietnia.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.697) zmienia Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.658).

Rozporządzenie zasadniczo powiela przepisy rozporządzenia z 10 kwietnia.

Zmiany dotyczą m.in.:

WYWÓZ LUB ZBYCIE POZA TERYTORIUM RP

Uchylony zostaje obowiązek informowania o zamiarze wywozu lub zbycia poza terytorium RP

 • gogli ochronnych
 • maseczek chirurgicznych oraz
 • produktów biobójczych, wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych, które są przeznaczone do dezynfekcji

wojewody właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy najpóźniej na 36 godzin przed wywozem/zbyciem.

OGRANICZENIA W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI

W paragrafie 9 dodano możliwość realizacji usług polegających na zapewnieniu miejsca zakwaterowania pacjentów i ich opiekunów, jeżeli konieczność zapewnienia zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej.

Od 20 kwietnia 2020 r. do odwołania może przebywać w obiektach handlowych lub usługowych w tym samym czasie, nie więcej niż:

 • 4 osoby na jedno stanowisko kasowe, w przypadku gdy powierzchnia, na której odbywa się handel lub są świadczone usługi, wynosi nie więcej niż 100 m2, albo 1 osoba na 15 m2 tej powierzchni, w przypadku gdy powierzchnia, na której odbywa się handel lub są świadczone usługi, wynosi więcej niż 100 m2, z tym że od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–12.00 mogą to być wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia,
 • 4 osoby na jedno stanowisko kasowe – w przypadku stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni,
 • 4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży – w przypadku handlu na straganie lub targowisku – z wyłączeniem osób stanowiących obsługę tych obiektów, placówek, targowisk oraz straganów.

ADMINISTRACJA

W paragrafie 13 określono listę zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom wykonywanych przez administrację publiczną.

Do zadań tych zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:

 • rejestracji stanu cywilnego;
 • ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 • pomocy społecznej;
 • świadczenia usług komunalnych;
 • działania urzędów pracy, w tym wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;
 • wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;
 • administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
 • ochrony środowiska, w tym dotyczące: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów
 • korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej.

OGRANICZENIA W KORZYSTANIU LOKALI I TERENÓW

Od 20 kwietnia do odwołania zakazuje się korzystania:

 • z ogrodów zoologicznych, placów zabaw oraz ogrodów jordanowskich w części, w jakiej ten ogród ma plac zabaw lub urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci;
 • ze znajdujących się na terenach leśnych miejsc małej infrastruktury leśnej, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci, wiat i miejsc biwakowania.

Zakazy te nie dotyczą:

 • wykonywania czynności zawodowych, zadań służbowych lub pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie umów zawartych w tym zakresie;
 • działań wynikających z konieczności ochrony zdrowia i życia ludzi oraz, wobec braku innych rozwiązań, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony interesu publicznego;
 • wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu.

NAKAZY ZWIĄZANE Z PORUSZANIEM SIĘ I STOSOWANIEM ŚRODKÓW OCHRONNYCH

Od 20 kwietnia nieletni powyżej 13 roku życia mogą poruszać się samodzielnie, bez towarzyszącej osoby dorosłej.

Dodano, w paragrafie 18, możliwość zasłaniania ust i nosa (oprócz maski, maseczki, części odzieży) również za pomocą kasku ochronnego („motocyklowego”).

Zniesiono obowiązek zakrywania ust i nosa wobec osób, których miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej (np. wychowankowie domów dziecka) oraz wobec osób przebywających na terenie lasu.

Wprowadzono możliwość odkrycia ust i nosa w celu umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą.

Fot.: iStock


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij