Od 15 kwietnia 2020 roku obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadza zmiany w paragrafach 2, 5, 16, 17 i 18.

Zmiana w paragrafie 2 dotyczy braku konieczności odbywania kwarantanny po przekroczeniu granicy państwa przez rybaków lub marynarzy o raz osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na morskich platformach wydobywczych i wiertniczych zlokalizowanych na obszarze Polskiej Wyłącznej  Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego, przekraczających granicę w ramach pracy bądź powrotu do kraju.

Zmiana w paragrafie 5 aktualizuje pkt 1 dodając możliwość poruszania się osobom, które realizują zadnia mające na celu ochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę lub przeciwdziałają rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt.

W paragrafie 16 dodano odniesienie do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody przy zakazie korzystania z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni. Ale uwaga - 16 kwietnia opublikowane zostało kolejne rozporządzenie zmieniające (Dz.U. 2020.674), które odniesienie do ustawy usuwa i paragraf 16 ust.1 pkt 1 wraca do brzmienia sprzed zmiany z 15 kwietnia.

W paragrafie 17 w ust. 1 pkt 2 zmieniono podstawę definicji środków publicznego transportu zbiorowego na art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z  2019r. poz. 2475 i 2493 oraz z 2020 r. poz. 400 i 462).

MASECZKI

Zmieniony paragraf 18 określa szczegółowo miejsca, w których należy zasłaniać nos i usta maskami, maseczkami bądź częściami odzieży. Poprzedni zapis mówił o konieczności zasłaniania ust i nosa wszędzie poza miejscem zamieszkania lub stałego pobytu.

Rozporządzenie zmieniające wyszczególnia obszary objęte nakazem:

 • środki publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdy samochodowe, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie,
 • miejsca ogólnodostępne, w tym drogi, i place, zakłady pracy oraz budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w  tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
 • obiekty handlowe lub usługowe, placówki handlowe lub usługowe oraz targowiska (stragany),
 • teren nieruchomości wspólnych (czyli - grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali; chodzi np.: o części wspólne budynków wielorodzinnych: klatki schodowe, windy, pralnie itp.).

UWAGA – WYJĄTKI

Nakaz noszenia masek/maseczek/części odzieży nie ma zastosowania wobec:

 • pojazdu samochodowego, w  którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem do ukończenia 4. roku życia,
 • dziecka do ukończenia 4. roku życia,
 • osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności (należy móc okazać orzeczenie lub zaświadczenie),
 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów,
 • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu  albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność,
 • duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania,
 • żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Ponadto - osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek przez  zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

MASECZKI – OBOWIĄZEK ODKRYCIA UST I NOSA NA ŻĄDANIE

Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:

 • organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości,
 • innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.

Podsumowując - należy pamiętać, że pracodawców wprost dotyczy obowiązek zapewnienia środków ochrony pracownikom, którzy pracują na stanowiskach pracy zlokalizowanych w odległości mniejszej niż 1,5 m od stanowisk sąsiadujących oraz obowiązek zapewnienia rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji (paragraf 9 rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – nakaz obowiązuje, obecnie, do 19 kwietnia).

Pracownicy, którzy nie mają kontaktu z klientami/interesantami, nie muszą obowiązkowo nosić masek czy maseczek. Mogą zostać zaopatrzeni przez pracodawcę w np. przyłbice, jeśli wymagają tego warunki pracy (niezapewniona odległość 1,5 m). Z kolei pracownicy pracujący w kontakcie z klientami/interesantami muszą nosić maski/maseczki/odzież lub jej części do zakrywania ust i nosa.

Fot.: iStock


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij