Poniżej prezentujemy stan prac legislacyjnych dla najważniejszych aktów prawnych. Ze względu na fakt, iż wszystkie poniższe ustawy oraz rozporządzenia są obecnie w fazie projektu, ich końcowe treści mogą ulec zmianom.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego.

Projekt rozporządzenia rozszerza zakres kontroli źródeł promieniotwórczych o sprawdzenie sposobu zabezpieczenia źródeł przed utratą, uszkodzeniem, kradzieżą lub dostaniem się w ręce osób nieuprawnionych oraz wprowadza nowy wzór karty ewidencyjnej źródła wysokoaktywnego.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym.

W projektowanym rozporządzeniu zostanie powtórzona większość postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym. Zmiany, w stosunku do aktualnego stanu prawnego, będą dotyczyły:

  1. kwestii ochrony pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie nadzorowanym, w tym zapewnienia im szkolenia,
  2. doprecyzowania obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej i pracodawcy zewnętrznego w zapewnieniu szkoleń pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym poprzez odesłanie do odpowiednich punktów art. 11 ust. 3 ustawy – Prawo atomowe, tj.: zobowiązania kierownika jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia szkolenia z zakresu procedury ochrony radiologicznej i podejmowanych środków ostrożności, procedur wykonywania czynności roboczych, zagrożeń dla zdrowia związanych z wykonywaną pracą, planów postępowania w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych oraz procedur postępowania w takich sytuacjach; zapewnienia przez pracodawcę zewnętrznego podstawowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
  3. objęcia pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie nadzorowanym obowiązkiem posiadania paszportów dozymetrycznych.

Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy produkcji, stosowaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych.

Projektowane rozporządzenie ma na celu uchylenie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, stosowaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych (Dz. U. poz. 181) oraz dostosowanie przepisów do postępu technicznego i obowiązujących w tym zakresie przepisów unijnych. Projektowane zmiany pozwolą przedsiębiorcom na zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznoorganizacyjnych funkcjonujących w Europie (np. poprzez umożliwienie wykorzystywania kontenerów do przechowywania nadtlenków przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa, układów komór magazynowych dla przypadków stosowania dachu, jako powierzchni odciążającej), a także wprowadzają specyficzne, adekwatne do zagrożeń rozwiązania związane odpowiednio z produkcją lub stosowaniem nadtlenków organicznych - dostosowane do profilu prowadzonej działalności gospodarczej.

Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Projekt rozporządzenia wprowadzi zmiany w zakresie zmiany załącznika nr 2 oraz w zakresie zmiany treści dwóch przepisów (§ 23 i § 26 ust. 3) w których mowa jest o Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. W związku z tym wprowadza się następujące zmiany:

  • nowy wzór książki operatora, który będzie miał formę karty plastikowej,
  • nowe brzmienie nazwy Instytutu zgodnie z ustawą o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Nowy format książki operatora w postaci karty pozwoli na łatwiejsze posługiwanie się nią przez operatorów maszyn i urządzeń. Karta ta będzie bardziej odporna na zniszczenie niż dotychczasowa papierowa książka. Ponadto poprzez zmianę załącznika nr 2 jednocześnie spełniony zostanie wymóg deregulacji „obowiązku pieczątkowego”, określonego w przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 28 czerwca 2018 r. dokumencie rządowym pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”. Dotychczasowy załącznik nr 2 zawiera bowiem obowiązek opatrywania książki operatora pieczęcią. Nowy wzór książki operatora, w postaci karty, nie będzie zawierał takiego obowiązku.

Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych.

Opracowanie projektu nowelizacji ww. rozporządzenia podyktowane zostało potrzebą uwzględnienia, zgodnej z prawem unijnym, aktualnej klasyfikacji wyrobów pirotechnicznych widowiskowych mającej na celu uzyskanie europejskich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie obrotu tymi wyrobami.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych.

Projekt rozporządzenia wprowadza nowe specjalistyczne urządzenia ciśnieniowe takie jak rurociągi technologiczne i przesyłowe znajdujące się na obszarze kolejowym, portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej, służące do transportu materiałów płynnych. Projekt rozporządzenia określa sposób eksploatacji poszczególnych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych, nowe metody badawcze, tj. rewizje główne w odniesieniu do rurociągów technologicznych, badania specjalne urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych, a także badania techniczne rurociągów technologicznych i przesyłowych zlokalizowanych na obszarze kolejowym, portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Jedne z ważniejszych zmian z punktu widzenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy opisane w projekcie to:

  • ustanowienie Prezesa URE organem właściwym do uznawania kwalifikacji osób wykonujących prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych nabytych w państwach członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich EFTA; wszystkie świadectwa kwalifikacyjne oraz wpisy do rejestru świadectw kwalifikacyjnych będą tracić ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania lub dokonania wpisu w rejestrze świadectw kwalifikacyjnych;
  • wprowadzenie obowiązku opracowywania przez operatora systemu magazynowania instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji magazynowej.

Źródło: ESQULA – Identyfikacja Wymagań Prawnych

Fot.: iStock


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij