W dn. 23 lutego br. odbyło się, pierwsze w tym roku, seminarium OSPSBHP Oddział Katowice, które miało miejsce w siedzibie Wyższej Szkoły Ochrony Pracy w Katowicach, przy ul. Bankowej 8.

Na wstępie głos zabrała Beata Kaczmarek – prezes katowickiego Oddziału Stowarzyszenia i jednocześnie sekretarz Zarządu Głównego OSPSBHP. Na wstępie przedstawiła ona obecny skład Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Nowi członkowie Stowarzyszenia podali z kolei krótkie informacje o sobie. Beata Kaczmarek przekazała też dokładne sprawozdanie z działalności finansowej katowickiego Oddziału OSPSBHP. Sprawozdanie zostało przyjęte przez członków Stowarzyszenia jednomyślnie. Beata Kaczmarek omówiła również wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczestników spotkań (w tym szkoleń i warsztatów), organizowanych przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia. Ankieta wykazała bardzo wysoką ocenę Zarządu Oddziału (4,92 punkty w skali pięciopunktowej) i równie wysoką ocenę wszystkich spotkań szkoleniowych. Szczególnie wysoką notę uczestników uzyskało szkolenie, które miało miejsce 27 października ub.r. w Katowicach. Poświęcone ono było wypadkom przy pracy. Uczestniczyli w nim, jako wykładowcy, przedstawiciele kilku instytucji, w tym m.in.: PIP, ZUS, Sądu Pracy, Prokuratury Okręgowej, Policji oraz Pogotowia Ratunkowego. W czasie tego spotkania wszechstronnie omówiono tematykę wypadkowości – w tym zagadnienia praktyczne i prawne. Jeżeli chodzi o szkolenia wyjazdowe, to szczególnie wysoką ocenę uczestników uzyskało szkolenie odbyte w dniach 24 i 25 marca ub.r., które miało miejsce w CIOP-PIB w Warszawie. W trakcie spotkania zapoznano się m.in. z pracą Zespołu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących CIOP-PIB. Bardzo ważne są także zagraniczne wyjazdy studyjne, które organizuje Zarząd Główny OSPSBHP, przy współpracy z zarządami oddziałów Stowarzyszenia. Do tej pory członkowie Stowarzyszenia byli w następujących krajach, kolejno: na Litwie, we Włoszech, w Czechach, w Szwecji (czerwiec ub.r.). Na początku lipca br. planowany jest wyjazd do Luksemburga. Zaproszenie zostało przekazane przez firmę DuPont.

W dalszej części spotkania wystąpiła Justyna Koch z OI PIP w Katowicach. Jej wystąpienie poświęcone było ochronie danych osobowych. Pod koniec maja 2018 r. wejdzie w życie europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które zastąpi dotychczasową dyrektywę regulującą tę kwestię oraz obecnie obowiązującą polską Ustawę o ochronie danych osobowych (t.j. w Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Zmiany obejmą także reguły przetwarzania danych osobowych pracowników. Projekt Ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych – został opublikowany 12 września 2017 r. (jest dostępny w internecie).

W dotychczasowym stanie prawnym art. 22.1§1 Kodeksu pracy przewidywał, że pracodawca może żądać od kandydata do pracy (lub pracownika) podania: jego imion i nazwiska, imion jego rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji, wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Dodatkowo §2 tego przepisu pozwala na żądanie od pracownika podania innych danych osobowych, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia jego dzieci, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień, przewidzianych w przepisach prawa pracy. Ponadto, pracodawca może także domagać się od pracownika podania jego numeru PESEL. W przypadku innych danych osobowych Kodeks pracy zezwala na ich żądanie pod warunkiem, że obowiązek ich przekazania pracodawcy wynika z innych przepisów. Planowane zmiany w dużym stopniu wychodzą naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, między innymi poprzez zaktualizowanie listy danych, których podania będzie można wymagać od pracowników. Na podstawie nowego art. 22.1§1 Kodeksu pracy pracodawca będzie mógł w dalszym ciągu żądać: imion i nazwiska pracownika, daty urodzenia, adresu do korespondencji, wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Nowością jest dodanie do tej listy adresu poczty elektronicznej albo numeru telefonu przy jednoczesnym usunięciu z niej imion rodziców pracownika. Ponadto jeśli pracownik nie ma numeru PESEL, pracodawca będzie mógł domagać się podania rodzaju i numeru jego dokumentu tożsamości. W przypadku danych biometrycznych pracodawca będzie mógł je przetwarzać, jeśli dotyczą one stosunku pracy - wyłącznie w odniesieniu do pracowników, a nie kandydatów do pracy. Warunkiem legalności przetwarzania danych biometrycznych będzie zgoda pracownika. Wyjątkiem od nowych zasad przetwarzania będą dane osobowe dotyczące nałogów, stanu zdrowia i orientacji seksualnej pracownika lub kandydata. Tych danych pracodawcy nie będzie wolno przetwarzać, nawet gdyby pracownik (kandydat do pracy) wyraził na to zgodę. 

R. B.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij