Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym Dz.U.2018.47 zastępuje rozporządzenie Dz.U.2002.70.650

Nowy akt prawny, który zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie BHP przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

 • wprowadzenia pojęcia organizatora prac,
 • zmiany wymogów kwalifikacyjnych,
 • wprowadzenia obowiązku prowadzenia prac stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego na podstawie pisemnego polecenia,
 • wprowadzenia obowiązku opracowania przez organizatora prac instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych.

Organizator prac – zgodnie z § 2 – to pracodawca lub przedsiębiorca niebędący pracodawcą organizujący pracę wykonywaną przez osobę fizyczną na innej podstawie niż stosunek pracy albo prowadzącą na własny rachunek działalność gospodarczą powierzający obsługę wózka operatorowi. Zgodnie z nowym rozporządzeniem jest obowiązany do:

 • opracowania instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych (§ 2),
 • opracowania wykazu prac stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, związanego z warunkami panującymi w miejscu transportu, wystawiania poleceń pisemnych oraz opracowania sposobu rejestrowania, wydawania, przekazywania, obiegu i przechowywania poleceń pisemnych (§ 6),
 • sprawdzenia stanu technicznego wózka przed rozpoczęciem pracy (§ 7),
 • poinformowania operatora wózka o dopuszczalnej prędkości ruchu wózków jezdniowych, podejmowania środków zapobiegających wtargnięciu osób postronnych na teren pracy wózków, stosowania innych środków zapobiegawczych (§ 8),
 • przekazania informacji o sposobie załadunku i wyładunku przy pracach na wagonach kolejowych, pojazdach samochodowych oraz na rampach statków powietrznych i wodnych (§ 12),
 • zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad pracami przy użyciu wózków jezdniowych (§ 14).

Wprowadzenie pojęcia organizatora i rozszerzenie go ma na celu dostosowanie obowiązującego prawa do realiów wykonywania prac.

Wymogi kwalifikacyjne – od 10.08, przy uwzględnieniu okresów przejściowych podanych w § 18, obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia będzie możliwa po uzyskaniu zaświadczenia kwalifikacyjnego z UDT.

Okresy przejściowe dotyczą osób obsługujących wózki na podstawie zezwolenia imiennego wystawionego przez pracodawcę:

 • do 31.12.2004 r. – zachowują ważność nie dłużej niż do 31.12.2019 r.;
 • do 31.12.2014 r. – zachowują ważność nie dłużej niż do 31.12.2020 r.;
 • do 1.01.2015 r. – zachowują ważność nie dłużej niż do 31.12.2021 r.

Z kolei do obsługi wózków niebędących wózkami jezdniowymi podnośnikowymi z mechanicznym napędem podnoszenia (czyli np. tzw. „paleciaków”) dopuszczone będą osoby:

 • posiadające zaświadczenie ukończenia odpowiedniego szkolenia potwierdzającego nabyte umiejętności w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone przez UDT, lub
 • posiadające dokumenty stwierdzające uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy uzyskane na podstawie przepisów w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, lub
 • posiadające zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

W § 7 pkt 4 podkreślono konieczność posiadania odpowiednich kwalifikacji również przez osoby zajmujące się konserwacją wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

Polecenie pisemne – prace wykonywane przy użyciu wózka jezdniowego, stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, związanego z warunkami panującymi w miejscu transportu, będa mogły być wykonywane na podstawie pisemnego polecenia otrzymanego od organizatora pracy, uzgodnionego z właścicielem lub użytkownikiem terenu, na którym prace są wykonywane (zawartość polecenia w § 6 pkt 3). Pozwolenia będą musiały być przechowywane przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zakończenia prac.

Instrukcja bezpieczeństwa prac transportowych – będzie musiała zostać opracowana przez organizatora pracy i zawierać szczegółowe wytyczne dot. organizacji prac transportowych w obszarze pracy wózka jezdniowego, z uwzględnieniem warunków panujących w miejscu transportu, zadań i obowiązków osób zaangażowanych w prace transportowe, charakterystyki transportowanych ładunków oraz koordynacji działań i bezpieczeństwa wszystkich osób, które mogą pozostawać w ekspozycji na zagrożenia wynikające z prowadzenia prac transportowych.

Operator wózka będzie musiał zapoznać się z instrukcją przed dopuszczeniem do pracy (§ 5).

Pozostałe wymagania nie zmieniają się.

 

Proponowane działania do podjęcia

Należy przygotować instrukcje bezpieczeństwa prac transportowych zawierające informacje wymagane rozporządzeniem.

Należy zwrócić uwagę na wymagania kwalifikacyjne – brak możliwości wystawiania nowych zezwoleń imiennych po wejściu w życie nowego rozporządzenia.

Należy opracować zasady wystawiania, przekazywania i archiwizowania pozwoleń pisemnych oraz wykaz prac stwarzających szczególne zagrożenie, przy których pozwolenia pisemne będą konieczne.

Źródło: EcoMS


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij