20 stycznia 2017 r. została opublikowana zmiana Rozporządzenia z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Rozporządzenie z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2001.118.1263) zmieniono na Rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2017.134).

Data publikacji: 20 stycznia 2017 r.

Obowiązuje od: 1 kwietnia 2017 r.

Rozporządzenie zmieniające wprowadza zmiany w załączniku nr 1 do rozporządzenia - MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE STOSOWANE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH, DO OBSŁUGI KTÓRYCH WYMAGANE JEST ODBYCIE SZKOLENIA I UZYSKANIE POZYTYWNEGO WYNIKU ZE SPRAWDZIANU.

Zmiana wynika z konieczności dostosowania wymagań kwalifikacyjnych do postępu technicznego oraz prowadzi do uproszczenia zbyt do tej pory skomplikowanego podziału na wiele klas uprawnień, co prowadziło do kierowania pracowników na nieodpowiednie szkolenia oraz podnosiło koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy dla pracodawców.

Zmiany w załączniku dotyczą:

  • ograniczenia ilości klas uprawnień dla danej maszyny,

  • likwidacji klas,

  • usunięcia maszyn z wykazu,

  • zastosowania wyłączeń,

  • zmian w nazewnictwie niektórych maszyn,

  • ujednolicenia zapisów dla klas określonych w świadectwie.

Należy zwrócić uwagę na to, że w nowym brzmieniu załącznika nie występują już wózki podnośnikowe o napędzie spalinowym i elektrycznym oraz żurawie wieżowe, które mogą być eksploatowane po uzyskaniu kwalifikacji na podstawie rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U.2001.79.849).

Usunięto również wymagania kwalifikacyjne dla operatorów ręcznych narzędzi udarowych i wibracyjnych (np. zagęszczarki) - zgodnie z informacjami z Ministerstwa Rozwoju i Finansów do obsługi tych urządzeń wystarczające będzie szkolenie stanowiskowe pracowników.

Z kolei w zakresie rusztowań - rozszerzono zakres o demontaż (dotychczas w rozporządzeniu funkcjonował sam montaż rusztowań).

Przepisy przejściowe

Świadectwa oraz wpisy do książki operatora stwierdzające uzyskanie uprawnień na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują swoją ważność, zgodnie z § 2 rozporządzenia zmieniającego, gdzie określono zakres zachowania zdobytych uprawnień (w związku z wprowadzanymi zmianami).

Do postępowań prowadzonych w celu uzyskania uprawnień do obsługi maszyn roboczych, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w brzmieniu dotychczasowym, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Proponowane działania do podjęcia

Kierując pracowników na szkolenia, po dniu wejścia w życie zmiany rozporządzenia, należy zwrócić uwagę na to, czy dana maszyna wymaga kwalifikacji czy też wystarczy szkolenie stanowiskowe do obsługi danego urządzenia


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij