Stres w zawodzie nauczyciela” był tematem konferencji, która odbyła się 16 kwietnia br w Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR w Działdowie w ramach europejskiej kampanii informacyjnej: „Stres w pracy? Nie, dziękuję”.

Organizatorami konferencji był Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Urząd Miasta Działdowo, Działdowska Agencja Rozwoju S.A. oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie.

Partnerami konferencji była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie, a także Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Olsztynie.

Zastępca Burmistrza Miasta Działdowo, Pan Andrzej Wiśniewski, przywitał wszystkich obecnych w auli i otworzył konferencję, Następnie głos zabrał Pan Marek Wójciak – Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie.

W spotkaniu uczestniczyło 150 osób, wśród których znaleźli się dyrektorzy szkół, nauczyciele, opiekuni szkół, przedszkoli, pracownicy związani z oświatą, przedstawiciele służby BHP.

Podczas pierwszej części konferencji Pani Aneta Granda (CIOP-PIB) przybliżyła wszystkim cel kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” 2014–15, którym jest zwiększenie wiedzy na temat stresu i zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy oraz zachęcenie pracodawców, menadżerów oraz pracowników i ich przedstawicieli do prowadzenia współpracy w zakresie zarządzania tymi zagrożeniami.

Arkadiusz Smolicz – lekarz rodzinny – przybliżył wszystkim biologię stresu, zapoznał z objawami ostrego stresu zachodzącego w naszym organizmie.

Badania przeprowadzone w CIOP-PIB pokazały, że nauczyciele są grupą bardzo narażoną na stres w pracy, zarówno ze względu na hałas, stresujący kontakt z rodzicami oraz monotonię i powtarzalność wykonywanych czynności. Do największych stresorów w pracy nauczycieli możemy zaliczyć niewłaściwe zachowania uczniów (przeszkadzanie na lekcji, spóźnianie się, opuszczanie lekcji) agresja elektroniczna (cyberprzemoc), niewłaściwa współpraca z rodzicami.

Dr Anna Łuczak przybliżyła nam powody dla których warto i należy oceniać stres i psychospołeczne zagrożenia w miejscu pracy, źródła stresu w środowisku pracy, obciążenia organizacyjne środowiska pracy nauczycieli, stresory w pracy nauczyciela, typy zmiennych osobniczych a stres w pracy, metody monitorowania stresu.

Podczas konferencji poruszono również problem mobbingu w środowisku szkolnym. Wyniki badań pokazują, że aż 9,7% badanych nauczycieli doświadczało mobbingu. W zależności od zajmowanej pozycji zawodowej wśród sprawców mobbingu znajdują się:

  • przełożeni 79,9 %,

  • współpracownicy 51,5 %,

  • podwładni 5,2 %.

Poruszono również kwestię wypalenia zawodowego wśród nauczycieli. Do najczęstszych przyczyn tego zjawiska można zaliczyć:

  • zarobki niewspółmierne do nakładu pracy,

  • przeładowanie programów i planów nauczania,

  • zbyt mały wpływ na to, co realizuje się w placówce,
  • pomieszczenia socjalne dla pracowników są niezadowalające,

  • zbyt duża liczba uczniów pod opieką jednego nauczyciela,

  • rywalizacja pomiędzy współpracownikami,

  • brak wsparcia ze strony przełożonych.

Pani Adrianna Pannek – Radca prawny, Starszy specjalista w Okręgowej Inspekcji Pracy w Olsztyni, przedstawiła punkt widzenia PIP na temat Mobbingu.

Na pytanie, czy nauczyciel powinien bać się i uciekać przed spotkaniem z rodzicem w szkole, odpowiedział Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, Pan Wojciech Lipka w prezentacji Ratunku! Rodzic w szkole – od survivalu do kooperacji. W swojej prezentacji, dyrektor PPP wskazał obszary kompetencji nauczycieli, rodziców oraz wspólne obszary współpracy. Radził aby skupić się na kontakcie i wspólnym szukaniu rozwiązania.

Jak okiełznać stres dietą oraz przykazania zdrowotne przedstawiła Pani Małgorzata Dudek – PSSE w Działdowie.

Praktyczną część związaną z oceną stresu w ocenie ryzyka zawodowego przedstawiła Nina Leśna – Główny specjalista ds. BHP w Urzędzie Miasta Działdowo, która na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli wskazała zagrożenia czynnikami psychofizycznymi oraz źródła tych zagrożeń. Zostały zaprezentowane działania korygujące związane z obciążeniem psychicznym w środowisku pracy nauczycieli.

Uczestnicy konferencji mogli skorzystać z masażu relaksacyjnego, sprawdzić sobie poziom cukru oraz wykonać pomiar ciśnienia tętniczego.

Możliwość taką zapewnili uczestnikom konferencji słuchacze i ich opiekunowie kierunków: asystent osoby niepełnosprawnej, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, a za nienaganną organizację odpowiedzialni byli słuchacze technika BHP Publicznego Działdowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR w Działdowie.

Ostatnim elementem konferencji było ogłoszenie wyników konkursu plastycznego oraz literackiego pt.  „Mój sposób na stres w szkole” oraz wręczenie nagród laureatom.

W konkursie brali udział uczniowie powiatu działdowskiego szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.

Nagrody zostały ufundowane przez: Urząd Miasta Działdowo, Działdowską Agencję Rozwoju SA, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie.

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij