Zagrożenie wybuchowe stwarzane przez pyły palne

W artykule zostanie przybliżona procedura przeprowadzenia oceny zagrożenia wybuchem w odniesieniu do pyłów palnych, na przykładzie pyłu drzewnego.

Jednym z elementów ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej [1] jest zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Przez pojęcie zapobiegania powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, należy rozumieć: zapewnienie koniecznych warunków ochrony technicznej nieruchomości i ruchomości, tworzenie warunków organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniających ochronę ludzi i mieni, a także przeciwdziałających powstaniu lub minimalizowaniu skutków pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.  Ustawa o ochronie przeciwpożarowej [1], nakłada na osobę fizyczną, osobę prawną lub instytucje korzystającą ze środowiska, budynku lub terenu obowiązek zabezpieczenia ich przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem, w tym również przed wybuchem. Wypełnienie powyższych obowiązków, jakie nakłada ustawa o ochronie przeciwpożarowej, w odniesieniu do zagrożenia wybuchem, polega między innymi na: zapobieżeniu lub ograniczeniu możliwości powstania atmosfery wybuchowej, zapobieżeniu lub ograniczeniu możliwości wystąpienia efektywnego źródła zapłony. ograniczeniu skutków wybuchu.  Pierwszym i podstawowym etapem zapewnienia koniecznych warunków ochrony technicznej przed wybuchem jest przeprowadzenie oceny zagrożenia wybuchem. Przepisy nakładają na inwestora, projektanta lub użytkownika decydującym o procesie technologicznym wykonanie oceny zagrożenia wybuchem. Oceny tej dokonuje się w obiekcie i na terenie przyległym, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane.   Wybuchowość pyłów palnych Zagrożenie wybuchem pyłów pojawia się praktycznie wszędzie tam, gdzie występuje pył palny. Pył palny może być zdefiniowany jako cząstki ciała stałego o rozmiarach nominalnych mniejszych niż 500 μm, które mogą przez pewien czas pozostawać zawieszone w powietrzu i osiadać pod wpływem swojego ciężaru, mogą palic się lub żarzyć w powietrzu i mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem w warunkach atmosferycznych. Zwrócić uwagę należy, że definicja ta nie obejmuje wszystkich materiałów, które mogą tworzyć mieszaninę wybuchową Niebezpieczeństwo wybuchowe pyłów może powstać najczęściej poprzez: tworzenie się mieszanin pyłowo-powietrznych w odpowiednich, sprzyjających wybuchowi warunkach oraz pojawieniu się źródła zapłonu. Przypadek teki może wystąpić w momencie, utworzenia mieszaniny pyłowo-powietrznej, przez palny pył o stężeniu powyżej dolnej granicy wybuchowości. Jeżeli spalający się pył zostanie rozproszony, wówczas wytworzy się jego zawiesina w powietrzu, która w obecności odpowiedniego źródła zapłonu ulegnie zapaleniu. W ten sposób powstanie wybuchowa mieszanina pyłowo-powietrzna. Ponadto, palące się cząstki pyłu mogą stwarzać potencjalne źródło zapłonu dla innych materiałów łatwopalnych znajdujących się w pobliżu [2]; powstanie warstwy pyłu, która może ulec spalaniu płomieniowemu lub bezpłomieniowemu poprzez samonagrzewanie lub od urządzeń, po czym może ona zostać wzniesiona i przy sprzyjających warunkach następuje wybuch, gdyż źródłem zapłonu stają się ogrzane lub palące się cząstki pyłu. Utworzenie zawiesiny pyłu w powietrzu może powstać przez np. nieuwagę człowieka, przeciągi czy upadek jakiegoś ciężkiego przedmiotu. Szczególnie niebezpieczny w takich wypadkach jest wybuch wtórny. Poprzedzony jest on wybuchem pierwotnym, który pojawia się zazwyczaj wewnątrz urządzenia, po czym na skutek złych zabezpieczeń, fala ciśnieniowa wzburza pył znajdujący się w sąsiednich przestrzeniach, a następnie płomień inicjuje zapłon kolejnemu powstałemu obłokowi. Wybuch wtórny jest o tyle niebezpieczny, że bierze w nim udział większa ilość pyłu, a zabezpieczenia, w których on występuje są zazwyczaj mniejsze, co powoduje bardziej tragiczne skutki. Pyły można zakwalifikować do jednej z klas wybuchowości na podstawie współczynnika K.   Klasa wybuchowości Charakterystyka pyłu Współczynnik K [MPa * m/s] ...

Chcesz przeczytać cały artykuł?

Wyślij SMS o treści TC.ARTPRO pod numer

91058

Zdobądź bezterminowy dostęp do artykułu z Bazy Wiedzy

Możesz przeczytać jeden artykuł
– ten który obecnie czytasz lub inny, wybrany przez Ciebie!

Możesz korzystać z artykułu na komputerze,
na tablecie, w telefonie

Koszt SMS'a to 10 zł netto (12,30 zł brutto)

Wprowadź kod otrzymany SMS'em:

Wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia - dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym - przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuję do wiadomości, że tracę prawo do odstąpienia od umowy.

Właścicielem serwisu jest ELAMED Sp. z o.o. Sp.k., al. Roździeńskiego 188 c, 40-203 Katowice
Dział Obsługi Klienta: tel. 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl

Usługę Premium SMS obsługuje Smartpay, grupa Mobiltek. Usługa dostępna dla T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.

Zgłoszenie reklamacji: reklamacje@mobiltek.pl

Regulamin usługi Baza Wiedzy | Regulamin ŚUDE | Regulamin smartpay
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij