Szczególna ochrona pracy osób młodocianych

Ochrona pracy jest to zespół środków prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i technicznych mających na celu zabezpieczenie ogółu praw pracownika, wraz z ochroną jego życia i zdrowia przed czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi w środowisku pracy, a także zapewnienie zatrudnionemu optymalnych warunków pracy z punktu widzenia fizjologii, ergonomii i psychologii.

„Młodocianym w rozumieniu prawa pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat”. Istnieje zasada, że wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy ukończyli co najmniej gimnazjum i przedstawią świadectwo lekarskie, stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. Zatrudnianie osób młodocianych Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 - dział IX, art. 200) stwarza jednak możliwości zatrudniania młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe, na podstawie umowy o pracę, przy wykonywaniu lekkich prac. Praca lekka nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie może mu utrudniać wypełniania obowiązku szkolnego. Wykaz lekkich prac określa pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. Dokument ten wymaga zatwierdzenia przez właściwego inspektora pracy. Wykaz lekkich prac jest ustalany przez pracodawcę i nie może zawierać prac wzbronionych młodocianym. Prace te są wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 2004 r., nr 200, poz. 2047 ze zm.). Należy dodać, że wykaz lekkich prac ustala pracodawca w regulaminie pracy. Pracodawca, który nie ma obowiązku wydania regulaminu, ustala taki wykaz prac w osobnym dokumencie. Należy podkreślić fakt, że pracodawca jest zobowiązany zapoznać młodocianego z wykazem lekkich prac, przed rozpoczęciem przez niego pracy.  Kodeks pracy szczególną uwagę przykłada do ochrony zdrowia osób młodocianych. Młodociany podlega wstępnym badaniom lekarskim, przed przystąpieniem do pracy oraz badaniom okresowym i kontrolnym w czasie zatrudnienia. Jeżeli lekarz orzeknie, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego, pracodawca jest zobowiązany zmienić rodzaj pracy, a gdy nie ma takiej możliwości, niezwłocznie rozwiązać umowę o pracę i wypłacić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Pracodawca jest ponadto zobowiązany przekazać informacje o ryzyku zawodowym, które wiąże się z pracą wykonywaną przez młodocianego, a także o...

Chcesz przeczytać cały artykuł?

Wyślij SMS o treści TC.ARTPRO pod numer

91058

Zdobądź bezterminowy dostęp do artykułu z Bazy Wiedzy

Możesz przeczytać jeden artykuł
– ten który obecnie czytasz lub inny, wybrany przez Ciebie!

Możesz korzystać z artykułu na komputerze,
na tablecie, w telefonie

Koszt SMS'a to 10 zł netto (12,30 zł brutto)

Wprowadź kod otrzymany SMS'em:

Wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia - dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym - przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuję do wiadomości, że tracę prawo do odstąpienia od umowy.

Właścicielem serwisu jest ELAMED Sp. z o.o. Sp.k., al. Roździeńskiego 188 c, 40-203 Katowice
Dział Obsługi Klienta: tel. 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl

Usługę Premium SMS obsługuje Smartpay, grupa Mobiltek. Usługa dostępna dla T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.

Zgłoszenie reklamacji: reklamacje@mobiltek.pl

Regulamin usługi Baza Wiedzy | Regulamin ŚUDE | Regulamin smartpay
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij