Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkołach

Bezpieczeństwo w szkołach jest bardzo ważnym i nietypowym zagadnieniem, ponieważ w zakładach produkcyjnych lub o podobnym profilu mamy do czynienia z osobami dorosłymi, którzy obsługują różnego typu maszyny, urządzenia, narzędzia. W placówkach oświatowych takich jak szkoły publiczne czy niepubliczne bezpieczeństwo będzie dotyczyć osób dorosłych pracujących w szkole, ale przede wszystkim uczniów w różnym wieku.

Podstawowym aktem prawnym określającym wymagania lokalizacyjne, techniczne i technologiczne dla budynków szkolnych i pomieszczeń to Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny w szkołach określa Rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. Z 2003 r. Nr 6, poz. 69). Na temat zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków znajdziemy również w Ustawie o systemie oświaty z 07 września 1991 r., gdzie w art. 39 ust 1 pkt 5a znajduje się zapis: „Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę”. Należy tutaj przypomnieć, że zgodnie z przepisami prawa, a dokładniej ustawy dotyczącej Karty Nauczyciela, w art. 39 ust 3 Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy (pracodawcą w rozumieniu art. 207 Ustawy Kodeks Pracy). Obowiązki dyrektora – pracodawcy   Dyrektor szkoły w związku ze swoją rola pracodawcy musi spełniać następujące wymagania stawiane przez Kodeks Pracy: Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy; Dyrektor jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki; Do jego obowiązków należy w szczególności: organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy; zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad BHP, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń; zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy; zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy. Pracodawca – dyrektor oraz osoba kierująca pracownikami są zobowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady BHP. Innym aktem prawnym mówiącym o obowiązkach dyrektora w związku z BHP jest przytoczone na wstępie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w spawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. W §2. znajduje się zapis: „Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach...

Chcesz przeczytać cały artykuł?

Wyślij SMS o treści TC.ARTPRO pod numer

91058

Zdobądź bezterminowy dostęp do artykułu z Bazy Wiedzy

Możesz przeczytać jeden artykuł
– ten który obecnie czytasz lub inny, wybrany przez Ciebie!

Możesz korzystać z artykułu na komputerze,
na tablecie, w telefonie

Koszt SMS'a to 10 zł netto (12,30 zł brutto)

Wprowadź kod otrzymany SMS'em:

Wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia - dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym - przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuję do wiadomości, że tracę prawo do odstąpienia od umowy.

Właścicielem serwisu jest ELAMED Sp. z o.o. Sp.k., al. Roździeńskiego 188 c, 40-203 Katowice
Dział Obsługi Klienta: tel. 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl

Usługę Premium SMS obsługuje Smartpay, grupa Mobiltek. Usługa dostępna dla T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.

Zgłoszenie reklamacji: reklamacje@mobiltek.pl

Regulamin usługi Baza Wiedzy | Regulamin ŚUDE | Regulamin smartpay
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij