Promotor BHP wydanie nr 9/2013
Promotor BHP wydanie nr 9/2013

Ponad 60 lat temu, 1 sierpnia 1953 r., podpisano Uchwałę nr 592 Prezydium Rządu w sprawie zapewnienia postępu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Uznaje się, ze tym dokumentem powołano do życia służbę BHP w Polsce. Ta okrągła rocznica staje się okazja do zorganizowania kilku wydarzeń branżowych (Wydarzenia – str. 56), ale także skłania do refleksji. Czy służba BHP, która w naszym kraju ma ponad 60-letnia tradycje, stoi na tak wysokim poziomie, na jaki wskazywałby jej zaawansowany wiek? Czy po 60 latach osiągnęliśmy wystarczający stan bezpieczeństwa technicznego, czy zapewniamy bezpieczna organizacje prac w każdej dziedzinie gospodarki? O poziomie bezpieczeństwa w Polsce oraz wynikach kontroli z ostatnich lat mówi raport z działalności PIP, o którym również piszemy wWydarzeniach. Choć, zgodnie z treścią raportu, zmniejszyła się liczba wypadków śmiertelnych, ciężkich i lekkich, pozostało jeszcze wiele innych kwestii wymagających poprawy, np. wysoka liczba naruszeń przepisów o wynagrodzeniu za prace. Ponieważ w rozmowach z Czytelnikami często słyszymy pytania o wyjaśnienie przepisów prawnych, sukcesywnie rozbudowujemy rubrykę Prawo w „Promotorze BHP” (początek na str. 34). W tym numerze znajda Państwo aż cztery artykuły omawiające m.in. zasady wypłaty zasiłków chorobowych, wymagania dla urządzeń zabezpieczających w strefach zagrożonych wybuchem czy konsekwencje braku aktualnych badań lekarskich pracowników, zwłaszcza w związku z wypadkiem przy pracy. Zaś okoliczności wypadku przy pracy, do którego doszło podczas czyszczenia maszyny przy włączonym silniku, zostały opisane w artykule Wypadek przy pracy rolniczej (str. 18). Zapraszam serdecznie również do lektury artykułu Bezpieczna praca w warsztacie ślusarskim (str. 8), w którym kompleksowo zostały opisane zagrożenia oraz działania profilaktyczne, jakie należy podjąć, by zapewnić ślusarzowi bezpieczne stanowisko pracy. BHP jest w pewnym sensie „niekończąca się historia”. Ciągle poprawiając stan bezpieczeństwa, przeciwdziałając zagrożeniom i szkoląc pracowników, mamy świadomość, że nigdy nie osiągniemy stanu idealnego. 60 lat historii BHP to jednak na tyle dużo, by wznieść sposób myślenia o bezpieczeństwie i zarządzanie nim na inny poziom. Natalia Woźny redaktor prowadząca czasopismo „Promotor BHP”

Temat numeru

Bezpieczna praca w warsztacie ślusarskim

Działanie ruchomych elementów maszyn, hałas, prąd elektryczny, nieodpowiednie oświetlenie stanowisk pracy czy nadmierny wysiłek fizyczny stanowią źródło zagrożeń dla osób zatrudnionych w warsztacie ślusarskim. Jak w bezpieczny sposób wykonywać swoje obowiązki w takim warsztacie? Jak minimalizować działanie niebezpiecznych czynników?

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego dla prac opiekuna zwierząt w schronisku

Opieka nad porzuconym zwierzętami w schronisku wymaga od pracownika schroniska zarówno dobrej kondycji psychicznej, jak i fizycznej. Opiekunowie zwierząt narażeni są na działanie niebezpiecznych czynników biologicznych, chemicznych czy fizycznych.

Bezpieczeństwo - Analiza wypadku

Wypadek przy pracy rolniczej

Brak środków finansowych na odnawianie coraz starszego i coraz bardziej wyeksploatowanego parku maszynowego skłania rolników do konserwacji we własnym zakresie maszyn, często bardzo niebezpiecznych w użyciu.

Bezpieczeństwo - Praca

Detekcja gazów w przemyśle. Regulacje prawne - cz. II

Brak środków finansowych na odnawianie coraz starszego i coraz bardziej wyeksploatowanego parku maszynowego skłania rolników do konserwacji we własnym zakresie maszyn, często bardzo niebezpiecznych w użyciu.

Ocena ryzyka zagrożeń naturalnych w górnictwie węgla kamiennego - cz. I

Polskie prawo w szeregu ustaw i rozporządzeń dotyczących poszczególnych obszarów bezpieczeństwa i higieny pracy opisuje obowiązki pracodawcy w zakresie oceny ryzyka zawodowego, nie nakładając na pracodawcę obowiązku stosowania konkretnej metody oceny ryzyka związanego z wykonywaną pracą.

Hełmy ochronne w budownictwie

Na stanowisku pracy człowiek jest narażony na szereg zagrożeń wynikających ze specyfiki stanowiska oraz wykonywanych czynności. Najczęściej spotykane i najpoważniejsze są zagrożenia czynnikami mechanicznymi. Biorąc pod uwagę skutki potencjalnych wypadków, na szczególną ochronę zasługuje głowa.

Instruktaż stanowiskowy dla operatora wiertarki kadłubowej

Celem przeprowadzanych instruktaży stanowiskowych jest zapoznanie pracownika ze sposobem działania danego urządzenia oraz metodami bezpiecznej pracy. Dobrze przeprowadzony instruktaż stanowiskowy obniża ryzyko związane z obsługą maszyny.

Artykuł promocyjny

TRACTELIFT - innowacyjny system wspomagający

Prawo

Sprzęt zabezpieczający dla urządzeń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - nowe wymagania normatywne

Norma PN-EN 50495: 2013 precyzuje wymagania bezpieczeństwa wobec urządzeń zabezpieczających, które instalowane są w sprzętach pracujących w atmosferach zagrożonych wybuchem. Jakie nowe regulacje zostały w niej poruszone?

Brak badań lekarskich a wypadek w pracy - konsekwencje prawne

Pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego zdolność do pracy na określonym stanowisku. Zaświadczenie lekarskie powinno być przechowywane w aktach osobowych pracownika. Jakie są konsekwencje prawne braku takich badań, zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika?

System pierwszej pomocy w świetle przepisów prawnych

System pierwszej pomocy tworzą punkty pierwszej pomocy i ich obsługa, apteczki, instrukcje i pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy oraz szkolenia pracownicze z zakresu jej udzielania. Jakie przepisy prawne regulują funkcjonowanie niniejszego systemu?

Wybrane świadczenia z tytułu wypadków przy pracy

Jakie regulacje prawne normują kwestie dotyczące wypłaty zasiłków chorobowych oraz jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy? W jakich przypadkach odszkodowanie za wypadek przy pracy przysługuje poszkodowanemu?

Ergonomia

Ciekawostki ergonomiczne czyli jak w bezpieczny sposób ułatwić pracę - cz. I

Stosowanie ergonomicznych rozwiązań zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym, w znamienny sposób wpływa na jakość wykonywanych obowiązków. Jakie innowacje ergonomiczne spotkać można na rynku produktów? Czy ich użytkowanie realnie poprawia komfort i jakość działania?

Listy do Redakcji

Działalność w zakresie BHP - odpowiedź na pytanie Czytelnika

Psychologia

Efektywne zarządzanie personelem. Inteligencja emocjonalna – cz. III

Empatia, zdolność łagodzenia konfliktów, umiejętność wpływu i porozumiewania się z kadrą pracowniczą to cechy dobrego przywódcy. W jaki sposób składniki inteligencji emocjonalnej wpływają na efektywność zarządzania personelem? Jaka jest różnica między inteligencją emocjonalną a inteligencją akademicką?

Wydarzenia

Relacje i zapowiedzi


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij