Promotor BHP wydanie nr 12/2018
Promotor BHP wydanie nr 12/2018

Głównym tematem wydania, którego redaktorem honorowym został dr inż. Jerzy Obolewicz, jest bezpieczna praca na wysokości. W numerze m.in.: lista kontrolna prac budowlanych; ocena ryzyka dla pracownika wykonującego prace na wysokości; ryzyko przedsiębiorstwa w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy; instrukcja BHP; wada fabryczna przyczyną zbiorowego wypadku przy pracy; przechowywanie i elektronizacja dokumentacji kadrowej; eksperyment rzeczoznawczy i oględziny miejsca wypadku.

Temat numeru

Bezpieczna praca na wysokości w budownictwie. BIOZ w budowlanym procesie inwestycyjnym

Prace na wysokościach należą do jednych z bardziej niebezpiecznych. Wiele różnych zagrożeń wymaga uwzględnienia w przygotowywaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W związku z tym konieczne jest poznanie norm, wzorców, uwarunkowań prawnych czy sposobów postępowania w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

Lista kontrolna

Lista kontrolna prac budowlanych

Przed podjęciem prac budowlanych należy zadbać przede wszystkim o sprawy organizacyjne i techniczne robót. Trzeba pamiętać m.in. o przygotowaniu oceny ryzyka zawodowego, udokumentowaniu tej oceny i zapoznaniu z nią pracowników – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa (t.j. w Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm.), wydanym na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. w Dz.U. z 2018 r., poz. 917).

Ocena ryzyka

Ocena ryzyka dla pracownika wykonującego prace na wysokości

Przez pracę na wysokości, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zm. (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), rozumie się pracę, która jest wykonywana co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Ryzyko przedsiębiorstwa w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy

Ryzyko prowadzenia przedsiębiorstwa znajduje również swoje odzwierciedlenie w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy. Obowiązek ustawowy przeciwdziałania chorobom zawodowym oraz wypadkom przy pracy został nałożony na pracodawcę przepisami Kodeksu pracy.

Instrukcja BHP. Jeden z elementów bezpieczeństwa pracy w zakładzie

Każdy pracownik na stanowisku pracy, niezależnie od wykonywanych czynności, posiada instrukcję lub nawet kilka instrukcji opisujących, jak krok po kroku wykonać daną czynność z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Analiza wypadku

Wada fabryczna przyczyną zbiorowego wypadku przy pracy

W wyniku oderwania się kolumny podestu od platformy pojazdu w wypadku przy montażu słupów oświetleniowych poszkodowanych zostało trzech pracowników. Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy badający zdarzenie stwierdził, że przyczyną wypadku było niechlujne wykonanie spawów przez producenta podestu.

Dobre praktyki

Podnoszenie poziomu kultury pracy i BHP w Timken Polska Sp. z o.o. w Sosnowcu

W zakładzie Timken Polska Sp. z o.o. w Sosnowcu wprowadzono nowoczesne techniki mające na celu podniesienie poziomu kultury pracy i BHP. Chcemy przybliżyć Czytelnikom różne systemy zarządzania, działalność OSP Timken, metody komunikowania się kadry z pracownikami, działalność Społecznej Inspekcji Pracy, obserwacje PBS oraz funkcjonowanie sekcji ratownictwa medycznego.

Prawo

Przechowywanie i elektronizacja dokumentacji kadrowej. Nowe obowiązki od 1 stycznia 2019 r.

1 stycznia 2019 r. wejdą w życie zmienione przepisy w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. poz. 357). Przestanie obowiązywać 50-letni okres archiwizacji i zmienią się zasady przekazywania informacji do ZUS-u.

ASPEKTY PRACY BIEGŁEGO SĄDOWEGO

Upadek z cysterny. Eksperyment rzeczoznawczy i oględziny miejsca wypadku

Biegły podczas sporządzania opinii może wykonywać oględziny miejsca oraz sporządzać dokumentację fotograficzną, jeżeli ma ku temu podstawę, tj. postanowienie organu procesowego.

Wydarzenia

Konferencja Promotora BHP „Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa”

Tegoroczna konferencja „Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa” odbyła się 22-24 października we Włoszakowicach. Organizatorem wydarzenia była redakcja czasopisma „Promotor BHP”. Patronatem honorowym konferencję objął Wyższy Urząd Górniczy, zaś gospodarzem był KGHM Polska Miedź.

Bezpieczeństwo pracy – nowe kierunki

Katowicki oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP zorganizował 23 listopada br. konferencję zatytułowaną „Bezpieczeństwo pracy – nowe kierunki”.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij