Promotor BHP wydanie nr 6/2018
Promotor BHP wydanie nr 6/2018

Tematem przewodnim numeru jest bezpieczeństwo na produkcji. Wydanie zostało wzbogacone o wyjątkowy dodatek specjalny „Bezpieczna produkcja”. Jak zwykle w numerze nie zabrakło wielu ciekawych artykułów z różnych zakresów. Tym razem w czasopismie znalazła się ocena ryzyka zawodowego pracownika działu produkcji w zakładach mięsnych. Poruszono również temat pracy w porze nocnej. Zachęcamy do lektury!

Temat numeru

Ocena ryzyka zawodowego dla prac w dziale produkcji zakładów mięsnych

Autor nakreśla specyfikę pracy na produkcji w zakładzie mięsnym oraz ryzyko z nią związane. Ponadto w artykule wskazano wymagania stawiane pracownikom takich zakładów i przedstawiono kartę oceny ryzyka.

Bezpieczeństwo - Praca

Konsekwencje pracy w porze nocnej

Instalacja przemysłowa w zakładach produkcyjnych powinna być utrzymywana w należytej czystości, by zapewnić bezpieczeństwo obsługujących ją pracowników, jak również nie dopuścić do uszkodzenia maszyn i stworzenia dodatkowych zagrożeń, np. pożarowego − w przypadku kanałów wentylacyjnych − lub chemicznego i ekologicznego w przypadku awarii zbiorników wypełnionych związkami chemicznymi.

Ergonomia

Obciążenie fi zyczne pracowników pralni osiedlowej

Stosunkowo niewielkie pralnie osiedlowe spełniają ważną rolę w szeroko rozumianym systemie utrzymania czystości i estetyki wyglądu mieszkańców. Ryzyko zawodowe pracowników pralni najczęściej ocenia się z punktu widzenia czynników związanych z samym procesem technologicznym.

ASPEKTY PRACY BIEGŁEGO SĄDOWEGO

Tolerowanie wykonywania pracy bez uprawnień przy agregacie tynkarskim

Autor w swoim artykule opisuje wypadek, który miał miejsce w czasie pracy tynkarza. Przedstawione zostały skutki pęknięcia węża tynkarskiego oraz analiza zdarzenia i działań pracodawcy, który zlekceważył obowiązujące przepisy BHP.

Prawo

Jedno miejsce pracy, wielu pracodawców – obowiązek dbałości o stan BHP podczas wykonywania robót budowlanych

Powszechną praktyką stała się sytuacja, kiedy w tym samym miejscu i w tym samym czasie wykonują swoją pracę osoby zatrudnione przez różnych pracodawców. W takiej sytuacji występuje większe ryzyko zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników. Z tych też względów prawo nakłada na pracodawców obowiązek wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu. Jednolity nadzór ma zapewnić dobrą organizację pracy oraz ma być gwarantem pełnego respektowania przepisów i zasad BHP. Obowiązki te jednak są nieprecyzyjne. Przepisy prawa pracy nie określają bowiem trybu i zakresu współpracy pracodawców oraz kompetencji koordynatora.

Psychologia

Agresja wśród pracowników – jak sobie z nią radzić?

Agresja to zamierzone działanie w celu sprawienia drugiemu człowiekowi bólu czy przykrości. Ludzie wykazują wrodzoną skłonność do reagowania na prowokację atakiem. Ujawnianie się agresji jest powiązane z wrodzonymi skłonnościami, różnorodnością wyuczonych reakcji opanowywania złości i konkretnymi uwarunkowaniami społecznymi.

Praktyczne narzędzia

Konferencja Open Space. Pogłębiamy wiedzę z zakresu BHP

Pracownicy służby BHP, chcąc sprostać swoim zadaniom, muszą ciągle pogłębiać swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną. Osiągają to na wiele sposobów. Jednym z nich jest udział w konferencjach szkoleniowych, organizowanych przez zakłady pracy, instytucje, stowarzyszenia i inne podmioty. Ostatnio dość dużą popularnością cieszą się konferencje prowadzone metodą tzw. otwartej przestrzeni – Open Space (Open Space Technology, OST, Unconference). Open Space jest jedną z form metody dyskusyjnej obok: dyskusji na forum, dyskusji panelowej, debaty oksfordzkiej, burzy mózgów i innych.

DODATEK SPECJALNY – BEZPIECZNA PRODUKCJA

Stałe środki dostępu do maszyn

Przez użytkowanie maszyny rozumiemy wszelkie czynności związane z maszyną, w szczególności jej uruchamianie lub zatrzymywanie, posługiwanie się nią, transportowanie, naprawianie, modernizowanie, modyfikowanie, konserwowanie i obsługiwanie, w tym także czyszczenie. Część z tych czynności może być realizowana w miejscach trudno dostępnych, znajdujących się na różnych poziomach. Dlatego też istotnym aspektem bezpieczeństwa pracy jest zapewnienie właściwego dostępu do wszystkich stref pracy maszyny i miejsc maszyny, do których potrzebę dostępu podczas wszystkich faz „życia” maszyny można przewidzieć.

Zatrzymanie awaryjne maszyny inicjowane przez człowieka

W wypadku, gdy w czasie pracy maszyny zachodzi zdarzenie, które operator może określić jako niebezpieczne lub przynajmniej nietypowe (niepokojące), powinien niezwłocznie skorzystać z możliwości naciśnięcia przycisku sterującego zatrzymaniem awaryjnym, zwanego potocznie „czerwonym grzybkiem”.

Narzędzia poprawy stanu bezpieczeństwa pracy w dziale produkcyjnym

Na stan bezpieczeństwa i higieny pracy mają wpływ warunki oraz organizacja pracy. Ponadto ważne są również zachowania pracowników.

Zarządzanie zespołem pracowników produkcyjnych

Środowisko produkcyjne często uważane jest za bardzo specyficzny i ogólnie trudny do zarządzania obszar. W szczególności zarządzanie zespołem, który niejednokrotnie jest uznawany za drugorzędny wobec aspektów technicznych, technologicznych, kosztowych i jakościowych. Efektywne zarządzanie zespołem pozwoli na zachowanie ciągłości produkcji czy też niskiej absencji pracowników. Dlatego też szczególny nacisk w efektywnym zarządzaniu produkcją powinien być położony na zarządzanie pracownikami, którzy w mniej lub bardziej bezpośredni sposób zapewniają ciągłość procesów produkcyjnych.

Wydarzenia

Podsumowanie targów SAWO 2018

Sukces konferencji „Promotora BHP”


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij