Promotor BHP wydanie nr 4/2018
Promotor BHP wydanie nr 4/2018

Najnowszy numer "Promotora BHP" to wydanie wyjątkowe. Aż 112 stron pełnych specjalistycznych artykułów stworzonych przez wielu wybitnych ekspertów z branży. W wydaniu o temacie przewodnim "ergonomia w biurze" redaktorem honorowym został dr Zbigniew Jóźwiak z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera, Zakładu Fizjologii Pracy i Ergonomii, który jest autorem artykułu pt. "Ergonomia pracy na stanowiskach typu biurowego". Ponadto w numerze również artykuły z zakresu prawa i psychologii. Zachęcamy do lektury!

Temat numeru

Ergonomia pracy na stanowiskach typu biurowego

Stanowiska pracy typu biurowego to obecnie właściwie synonim stanowisk pracy z monitorem ekranowym. I dlatego oznaczają obecnie coś więcej aniżeli jedynie fi zyczne miejsca pracy osób zatrudnionych w biurach, począwszy od administracji państwowej, poprzez administrację lokalną, samorządową, biura korporacji, przedsiębiorstw, pojedynczych zakładów, a skończywszy na osobach samozatrudniających się, prowadzących np. biura rachunkowe.

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego – i co dalej?

Podstawowym narzędziem do poprawy warunków pracy jest ocena ryzyka zawodowego. Rzetelne wykonanie oceny będzie wskazywać nam, jakie zagrożenia występują podczas każdej czynności wykonywanej w pracy, i co najważniejsze, pomoże nam ustalić działania profilaktyczne.

Bezpieczeństwo - Praca

Ocena zdolności manualnych pracownika użytkującego rękawice ochronne

Rękawice ochronne są jednymi z najczęściej używanych elementów wchodzących w zakres środków ochrony indywidualnej. Ważne jest, aby ich używanie nie tylko chroniło pracownika przed zagrożeniami, ale również nie powodowało negatywnego wpływu na wykonywaną przez niego pracę, np. w kwestiach komfortu oraz jakości i wydajności wykonywanych prac.

Zasady zabezpieczania w laboratoriach chemicznych i mikrobiologicznych

Bezpieczne użytkowanie laboratoriów związane jest z przestrzeganiem zasad BHP, a także uzależnione jest od analizy oraz rozpoznania potencjalnych źródeł zagrożeń dla użytkowników oraz ich wpływu na prowadzone badania. Zarówno sprzęt badawczy, jak i środki ochrony osobistej wpływają na polepszenie komfortu pracy, zapewniając oczekiwany poziom bezpieczeństwa. Bezpieczne rozmieszczenie sprzętu laboratoryjnego oraz urządzeń zapewniających bezpieczeństwo, wliczając w to urządzenia zapewniające doraźną pomoc użytkownikom, wynika z wyliczeń instalatorskich oraz zaleceń normatywnych.

Bezpieczny i efektywny obrót towarami niebezpiecznymi

Przewóz substancji i mieszanin dotyczy różnych gałęzi gospodarki, niemniej jednak wiele branż zaangażowanych w ten proces rozpatrywanych jest w sposób szczególny i indywidualny. Wynika to z faktu, że coraz więcej przedsiębiorstw korzysta z szerokiego spektrum substancji i mieszanin. Poszczególne materiały chemiczne są nie tylko stosowane w procesie produkcyjnym, ale również używane w innych zakresach, np. pomocniczo przy prowadzeniu badań analitycznych. Aby materiały znalazły się w przedsiębiorstwie, muszą najpierw zostać odpowiednio przetransportowane, a zanim zostaną zastosowane – są magazynowane na terenie przedsiębiorstwa w specjalnie wydzielonych miejscach lub pomieszczeniach.

Najnowsze regulacje dla drabin PN EN 131

Z dniem 1 stycznia 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe normy dla drabin PN EN 131. Zmiany były bardzo długo przygotowywane i od dawna mówiło się o zamiarze ich wprowadzenia. Nowa norma wymusza, aby sprzedawane drabiny – które umożliwiają wykorzystanie jako przystawne i których długość przekracza 3 metry – obowiązkowo były wyposażone w odpowiednich parametrów stabilizator. Jakie konsekwencje mają te zmiany? Kogo dotyczą i jaki jest ich wymiar praktyczny? Przyglądamy się bliżej zapisom normy i temu, jak przekładają się na produkcyjne realia.

Bezpieczeństwo - Analiza wypadku

Skutki wycieku amoniaku

Amoniak jest bardzo często wykorzystywany w przemysłowych instalacjach chłodniczych, m.in. przy przetwarzaniu i przechowywaniu żywności. Mimo wielu zalet, w razie wycieku ten związek chemiczny może być bardzo groźny dla zdrowia pracowników i może spowodować: ślepotę, odwodnienie, chemiczne poparzenia, przemarznięcia, a nawet śmierć. Dlatego bardzo ważne jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa przy stosowaniu i przechowywaniu tej substancji. W niniejszym artykule opisano dwa przypadki wycieku amoniaku z instalacji chłodniczej, które miały miejsce w zakładach przetwórstwa mięsnego.

Bezpieczeństwo - Lista kontrolna

Wymagania, jakie powinien spełniać magazyn środków chemicznych – lista kontrolna

W artykule zostały przedstawione wymogi, jakie musi spełniać magazyn środków chemicznych. Dodatkowo uzupełnieniem tekstu jest lista kontrolna.

Dobre praktyki

Dobre praktyki w firmie RIWAL

Obowiązek przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy należy do jednych z ważniejszych powinności pracodawcy. Jego realizacja zwykle nie stwarza problemu w sytuacji wykonywania pracy na stałych, dobrze zdefiniowanych i opisanych stanowiskach pracy, na których warunki pracy, w tym stan środowiska pracy, praktycznie nie ulegają zmianom. Wątpliwości powstają natomiast w przypadku prac wykonywanych na stanowiskach niestacjonarnych, w sytuacji gdy praca wykonywana jest sporadycznie lub z wykorzystaniem niewielkich ilości szkodliwych substancji chemicznych.

ASPEKTY PRACY BIEGŁEGO SĄDOWEGO

Rozładunek elementów przyczyną wypadku przy pracy

W artykule poddano analizie wypadek, który wydarzył się w oczyszczalni ścieków. Zdarzenie miało miejsce w czasie rozładunku elementów konstrukcji hali. Autor przedstawia warunki eliminujące zagrożenia przy pracy z użyciem dźwignic.

Prawo

Zakaz powierzania pracy w handlu w niedzielę i święta – skutki dla pracodawców i pracowników

Z dniem 1 marca bieżącego roku weszła w życie ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Wprowadza ona nie tylko zakaz dotyczący handlu, ale – co istotne z punktu widzenia pracodawców – zmiany w obszarze czasu pracy. W efekcie prowadzi to do ograniczenia powierzenia pracy w niedziele, święta i dni wolne od pracy, a także w Wielką Sobotę poprzedzającą Niedzielę Wielkanocną i 24 grudnia (Wigilia Bożego Narodzenia).

Psychologia

Sztuka zarządzania grupą – komunikacja i motywacja – cz. II

Pracownicy oczekują, że współpraca w grupie będzie się dla nich wiązała z maksymalnym nagradzaniem i jednocześnie będzie minimalnie kosztowna. Ludzie starają się ocenić, co mogą dostać od grupy i czego będzie ona oczekiwać w zamian. Oczekiwania są powiązane z motywacją do uczestnictwa w grupie i do wkładania wysiłku w działania. Chęci takie można powiązać z teorią motywacji Vrooma. Źródeł tej teorii motywacji do działania można doszukiwać się w koncepcjach hedonizmu i utylitaryzmu. Według Vrooma motywacja do pracy jest funkcją pożądanych przez jednostkę rezultatów działania oraz oczekiwań, że rezultaty te zostaną osiągnięte.

Bezpieczeństwo - Zapobieganie zagrożeniom

Kompetencje osób wykonujących pracę w strefach zagrożenia wybuchem

W zakładach, w których produkuje się, przetwarza lub magazynuje substancje stwarzające zagrożenie wybuchem, konsekwencje niewłaściwego zachowania się pracowników czy nieodpowiednia organizacja pracy mogą mieć katastrofalne skutki.

Bezpieczne środowisko pracy

Błędne działanie pracownika a organizacja warunków pracy w przedsiębiorstwie

W prezentowanym artykule zajęto się tematyką organizacji warunków pracy w przedsiębiorstwie. Zwrócono uwagę na środowisko pracy i wpływ jego elementów, takich jak: mikroklimat, jakość oświetlenia, zanieczyszczenie powietrza, odpowiedni dobór barw, a także hałas, na organizm pracującego człowieka. Przedstawiono problem zachowania się pracownika w warunkach zagrożenia oraz w sytuacji niedostatku informacji i defi cytu czasu. Zagadnienia te są bardzo istotne w celu doskonalenia metod profilaktycznych związanych z zagadnieniem poprawy organizacji pracy, a także doskonalenia procesu komunikowania się w przedsiębiorstwie.

Bezpieczeństwo podczas prac transportowych z wykorzystaniem wózka jezdniowego z napędem silnikowym

Zgodnie z wymaganiami prawa, to na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ma temu służyć zastosowanie szczególnych, odpowiednich rozwiązań nie tylko organizacyjnych, ale i technicznych. Zagwarantowanie bezpiecznych warunków pracy, oprócz pracowników i ich obowiązków, dotyczy również transportu wewnątrzzakładowego, a jest to szczególnie ważne, ponieważ – aby wyeliminować potrzebę wykonywania ręcznych prac transportowych – do przewozu różnych materiałów wykorzystuje się różnego rodzaju środki transportu, w tym także wózki jezdniowe z napędem silnikowym.

Bezpieczne użytkowanie szczelnej, barierowej odzieży ochronnej

Ochrona przed czynnikami chemicznymi, biologicznymi i wodą wymaga stosowania odzieży ochronnej wykonanej z materiałów barierowych, powleczonych tworzywami syntetycznymi, charakteryzujących się szczelnością w stosunku do czynników szkodliwych, ale często również brakiem lub niską przepuszczalnością pary wodnej.

Listy do Redakcji

Przyczyna wewnętrzna czy zewnętrzna? Wypadek przy pracy – odpowiedź na pytanie Czytelnika

W jaki sposób sklasyfikować wypadek, który miał miejsce w godzinach pracy? Czy schorzenie wewnętrzne wyklucza uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy?

Wydarzenia

Wydarzenia

Grand Prix Sawo 2018

Wydarzenia

Relacje z aktualnych wydarzeń branżowych


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij