Promotor BHP wydanie nr 9/2015
Promotor BHP wydanie nr 9/2015

 

Zapraszamy do lektury wrześniowego numeru „Promotora BHP”. Redaktorem honorowym wydania jest dr inż. Adam Pościk z CIOP-PIB, który zaprezentował temat doboru i stosowania środków ochrony oczu i twarzy podczas spawania. Ponadto w numerze m.in. fartuchy do stosowania w przemyśle mięsnym, ergonomia pracy piekarza, śmiertelny wypadek w produkcji drzewnej. Dodatkowo numer został wzbogacony o przegląd porównawczy ŚOI dla spawalnictwa. Udanej lektury!

 

Temat numeru

Fartuchy do stosowania w przemyśle mięsnym

Przemysł mięsny obejmuje przetwarzanie produktów pochodzenia zwierzęcego. Ogólny zakres to: ubój, przerób mięsa na elementy – rozbiór, wykrawanie mięsa i produkcja przetworów. Przemysł ten jest dominującą branżą spożywczą w Polsce, zatrudnia wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników, mężczyzn i kobiety, wykonujących trudne zadania oraz skomplikowane czynności w dominującym mikroklimacie zimnym w kontakcie z krwią i innymi płynami fizjologicznymi, co stwarza poważne zagrożenia, a w szczególności narażenie na czynniki biologiczne.

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Czynności kontrolno-pomiarowe urządzeń i sieci elektroenergetycznych. Ocena ryzyka zawodowego

Prace związane z próbami i pomiarami powinny być wykonywane zgodnie z procedurami, instrukcją eksploatacji i instrukcją bezpiecznego wykonywania robót. Pomiary są wykonywane dla instalacji i urządzeń niskich, średnich i wysokich napięć, dla prądu zmiennego i stałego.

Bezpieczeństwo - Praca

Jak przeprowadzić ocenę zagrożenia wybuchem?

Przepisy nakładają na inwestora, projektanta lub użytkownika decydującego o procesie technologicznym wykonanie oceny zagrożenia wybuchem. Oceny tej dokonuje się w obiekcie i na terenie przyległym, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub gdzie materiały takie są magazynowane. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawić sposób przeprowadzania oceny zagrożenia wybuchem – w świetle obowiązujących aktów prawnych. W artykule przedstawiono również konsekwencje, jakie powoduje sklasyfikowanie pomieszczenia jako pomieszczenie zagrożone wybuchem.

Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym

Transport towarów niebezpiecznych może być realizowany poprzez: transport drogowy – ADR, transport kolejowy – RID, transport materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi – ADN, transport morski materiałów niebezpiecznych – IMDG, transport lotniczy materiałów niebezpiecznych – ICAO IT.

Jak chronić ręce przed substancjami chemicznymi?

W zależności od rodzaju działalności przedsiębiorstwa narażenie pracowników na działanie substancji i preparatów chemicznych może występować na różnych stanowiskach pracy, przede wszystkim w dużych zakładach produkujących różnego rodzaju produkty chemiczne, ale również w małych zakładach przetwarzających lub stosujących te produkty. Na czynniki chemiczne mogą być narażeni pracownicy zatrudnieni m.in. przy produkcji klejów, farb, zapraw, tworzyw sztucznych, środków czystości, produktów leczniczych, jak również pracujący w magazynach, laboratoriach, warsztatach remontowych, oczyszczalniach ścieków, stolarniach czy placówkach służby zdrowia.

Bezpieczeństwo - Analiza wypadku

Śmiertelny wypadek w zakładzie produkcji drzewnej

W 2013 r. na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w zakładzie produkującym sklejkę doszło do śmiertelnego wypadku 52-letniego pracownika, który sprzątał będący w ruchu ciąg technologiczny łuszczarki. Podczas wykonywania tej czynności głowa poszkodowanego została pochwycona przez łańcuch przenośnika (transportera), a następnie uwięziona między łańcuchem a ceownikiem stalowym i zmiażdżona. Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, który badał wypadek, stwierdził m.in., że transporter nie posiadał żadnego zabezpieczenia przed dostępem pracowników do elementów ruchomych, a jego oczyszczanie podczas pracy i przechodzenie pod nim było w zakładzie normą od kilku lat.

Dobre praktyki

„Za mną”, a nie „naprzód”, czyli odpowiednie budowanie świadomości i przywództwo – kluczem do sukcesu w BHP

CEMEX Polska należy do krajowej czołówki producentów cementu, betonu towarowego i kruszyw. Korzystając z doświadczeń, wiedzy i kapitału międzynarodowego koncernu, CEMEX Polska stosuje uznane standardy produkcji i zarządzania, dostarczając na rynek polski materiały budowlane najwyższej jakości. W swoich 3 zakładach cementowych (Chełm, Rudniki, Gdynia), ponad 40 wytwórniach betonu, 8 kopalniach kruszyw oraz w biurze w Warszawie firma zatrudnia blisko 1200 osób.

Prawo

Szczególna ochrona pracy kobiet

Szczególna ochrona pracy kobiet uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Kobiety i mężczyźni różnią się pod wieloma względami. Różnice występują zarówno w psychice, jak i w sprawach związanych z anatomiczną budową ciała oraz w wartościach rozwijanej siły. Inny aspekt zagadnień stanowi rodzicielstwo i jego ochrona. Pracodawca, zatrudniający w swoim zakładzie kobiety, powinien dobrze znać przepisy prawne związane z ochroną pracy kobiet. Jest to ważne także z tego powodu, że część uprawnień związanych z rodzicielstwem może obecnie przejąć mężczyzna – ojciec dziecka.

Ergonomia

Ergonomia pracy piekarza

Piekarnictwo w Polsce to jeden z najbardziej rozdrobnionych sektorów w branży spożywczej. Zazwyczaj pojedyncze piekarnie to niewielkie (zatrudniające najczęściej do 10 pracowników) zakłady operujące na rynku lokalnym. W takiej sytuacji właściciele piekarni rzadko myślą o rozszerzeniu działalności – zwiększeniu produkcji – i ograniczają się do utrzymania bieżących możliwości. Konsekwencją takiego nastawienia jest m.in. niechęć do jakichkolwiek inwestycji, a w szczególności w rozwój technologiczny. Dlatego poziom mechanizacji, nie mówiąc już o automatyzacji, jest bardzo niski, a większość pracy wykonywana jest siłą mięśni ludzkich.

Psychologia

Rola przywództwa w kształtowaniu i zmianie bezpiecznych zachowań wśród pracowników

Zdolności przywódcze kierowników są niezbędne do stworzenia kultury zachowania w przedsiębiorstwie, sprzyjającej tworzeniu warunków, w których zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy może działać efektywnie i skutecznie. Kierownictwo wyższego szczebla może wspomagać aktywnie zaangażowanie pracowników w poprawę sprawności realizacji zadań BHP poprzez wspieranie kultury zaufania, motywacji, przyjmowania indywidualnej odpowiedzialności, angażowania się.

Przegląd porównawczy

Dobór i stosowanie środków ochrony oczu i twarzy podczas spawania

Spawanie to obecnie obszerna dziedzina nauki i techniki oraz powszechnie stosowany proces przemysłowy, m.in. w przemyśle stoczniowym, samochodowym i metalowym oraz w budownictwie. Warto wiedzieć, że jednym z pionierów spawania łukowego był polski inżynier Stanisław Olszewski, który wraz z Rosjaninem Mikołajem Benardosem wynalazł i opatentował w 1882 r. metodę spawania elektrycznego. Od tego czasu naukowcy nieustannie pracują zarówno nad udoskonalaniem technik spawania, jak i nad poprawą bezpieczeństwa pracy spawaczy. W niniejszym artykule omówiono szczegółowo zasady doboru i stosowania środków ochrony oczu i twarzy stosowanych podczas spawania gazowego oraz łukowego.

Przegląd porównawczy

Przegląd porównawczy ŚOI dla spawalnictwa - kwestionariusz autorstwa dr inż. Adama Pościka

Wydarzenia

Wydarzenia

Flesz

Flesz


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij