Promotor BHP wydanie nr 7-8/2015
Promotor BHP wydanie nr 7-8/2015

 

Wyjątkowe wydanie wakacyjne! Redaktorem naczelnym lipcowo-sierpniowego „Promotora BHP” jest dr Katarzyna Majchrzycka z CIOP-PIB. Składowiska odpadów komunalnych tematem wydania. W numerze m.in.: instruktaż stanowiskowy dla osoby przewożącej towary łatwopalne, zagrożenia przy magazynowaniu nawozów sztucznych, ergonomia dla stóp, poparzenie łukiem elektrycznym – analiza wypadku. Dodatkowo numer ten został wzbogacony o przegląd porównawczy środków do ochrony górnych dróg oddechowych. Zapraszamy!

 

Temat numeru

Składowiska odpadów komunalnych, biogaz - korzyści i zagrożenia

Ogólne pojęcie odpadów wiąże się z wysłużonymi (zużytymi) przedmiotami, substancjami w postaci stałej oraz ciekłej (nieobejmujące ścieków wprowadzanych do wód), będące efektem bytowania człowieka bądź działalności przemysłowej, które ze względu na brak możliwości ponownego wykorzystania przekazywane są do usunięcia, ewentualnie składowania.

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Magazynowanie nawozów sztucznych - ocena ryzyka zawodowego

Nawozy mineralne nie są kwalifikowane jako mieszaniny niebezpieczne, mimo to podczas pracy z nimi należy być ostrożnym. Pracownik magazynu z nawozami sztucznymi narażony jest na zatrucie inhalacyjne poprzez wdychanie pyłów lub aerozoli z nawozów. Objawami zatrucia są kaszel i ból gardła. Może również dojść do zanieczyszczenia i podrażnienia oczu lub skóry, a także do zatrucia pokarmowego, przy którym występują dolegliwości żołądkowo-jelitowe.

Bezpieczeństwo - Praca

Przewóz towarów łatwopalnych - co należy wiedzieć?

Przewóz towarów niebezpiecznych i czynności z nim związane są działalnością wymagającą stosowania się do aktualnych przepisów, co gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie realizowanych operacji. Obecnie wśród przedsiębiorstw obserwuje się niezadowalający transfer wiedzy oraz sposób współpracy pomiędzy specjalistami odpowiedzialnymi za te kwestie w firmie. Z tego powodu działanie doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych oraz służb odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w danym zakładzie niewątpliwie powinno mieć charakter synergiczny, aby dążyć do wyeliminowania powstawania zagrożeń zdrowia i życia pracowników.

Odzież gastronomiczna - zasady doboru, kryteria oraz normy

Przedsiębiorstwa se która spożywczego zobowiązane są do przestrzegania zasad higieny rozumianych jako szeroko pojęte działania związane z przestrzeganiem zasad Dobrych Praktyk Higienicznych (Good Hygienic Practice). Naruszenie wskazanych zasad na jednym z etapów procesu produkcji żywności może być potencjalnie przyczyną naruszenia jej bezpieczeństwa, a tym samym obniżenia jej jakości zdrowotnej. Odnosi się to nie tylko do standardów higienicznych, jakie muszą spełniać pomieszczenia, gdzie dokonuje się produkcji, przetwórstwa bądź obrotu środkami spożywczymi, ale również do stosowania zasad higieny przez zatrudniony personel. Odzież robocza i ochronna to jeden z wielu istotnych elementów wpływających na warunki higieniczne produkcji, przetwarzania i wprowadzania na rynek żywności.

Bezpieczeństwo - Analiza wypadku

Poparzenie łukiem elektrycznym

W 2013 roku w Lidzbarku Warmińskim (woj. warmińsko-mazurskie) dwóch pracowników firmy zajmującej się wykonywaniem usług w zakresie eksploatacji instalacji elektrycznych zostało poparzonych łukiem elektrycznym, który powstał w wyniku zwarcia w rozdzielni niskiego napięcia. Badający wypadek inspektor Państwowej Inspekcji Pracy stwierdził, że zwarcie było efektem pęknięcia miedzianego przewodu szynowego zasilającego jeden z obwodów. Niemniej jednak decydujący wpływ na obrażenia poszkodowanych miało niewyposażenie ich w osłony twarzy chroniące przed działaniem łuku elektrycznego.

Praktyczne narzędzia

Metody wysłuchiwania poszkodowanego i świadków - cz. I

Praktycznym problemem, którego doświadczają i który coraz częściej sygnalizują przedstawiciele służby BHP oraz społeczni inspektorzy pracy, uczestniczący w pracach zespołów powypadkowych, jest wysłuchiwanie poszkodowanego/poszkodowanych i świadka/świadków wypadku przy pracy. Problem ten dotyczy przede wszystkim skuteczności zebrania materiału dowodowego w postaci wyjaśnień w aspekcie stosowanych metod wysłuchiwania i ustalenia na podstawie pozyskanych informacji okoliczności, jak i przyczyn wypadków.

Prawo

Szczególna ochrona osób młodocianych

Ochrona pracy jest to zespół środków prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i technicznych mających na celu zabezpieczenie ogółu praw pracownika, wraz z ochroną jego życia i zdrowia, przed czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi w środowisku pracy, a także zapewnienie zatrudnionemu optymalnych warunków pracy z punktu widzenia fizjologii, ergonomii i psychologii.

Urlop wypoczynkowy w 2015 r.

Urlop wypoczynkowy to coroczny, płatny i nieprzerwany okres odpoczynku od świadczenia pracy u danego pracodawcy. Jest to uprawnienie niezbywalne, którego pracownik nie może się zrzec ani przekazać innej osobie.

Ergonomia

Ergonomia dla stóp

Chociaż szacuje się, że w krajach wysoko uprzemysłowionych prawie ¾ osób czynnych zawodowo pracuje w pozycji siedzącej, to jednak praca wykonywana w pozycji stojącej nadal stanowi znaczny problem ergonomiczny (nie tyle już badawczy, co raczej stosowania zasad ergonomii w praktyce), głównie ze względu na występujące w tym przypadku duże obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego.

Przegląd porównawczy

Innowacje dotyczące sprzętu ochrony układu oddechowego

Sprzęt ochrony układu oddechowego należy, zgodnie z zasadami określonymi w Dyrektywie 89/686/EWG, do tzw. III kategorii ryzyka [1]. Oznacza to, że jest on stosowany w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, gdy użytkownik sam nie może określić skutków zagrożeń i są one nieodwracalne. Z tej definicji wynika, że dobór i określenie zasad prawidłowego stosowania sprzętu powinny być poprzedzone wnikliwą identyfikacją i analizą zagrożeń oraz dodatkowych uwarunkowań wynikających ze specyfiki stanowiska pracy oraz czynności zawodowych pracowników. Prawidłowy dobór sprzętu powinien uwzględniać także etap uzyskania akceptacji przez pracowników, którzy będą ten sprzęt stosowali przez wiele godzin w czasie pracy.

Przegląd porównawczy środków do ochrony górnych dróg oddechowych

Kwestionariusz autorstwa dr Katarzyny Majchrzyckiej z CIOP-PIB

Wydarzenia

Targi ITM, Salon BHP - tam byliśmy!

VI Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo pracy - Środowisko - Zarządzanie

Wydarzenia

Wydarzenia

Flesz

Flesz


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij