Promotor BHP wydanie nr 5/2015
Promotor BHP wydanie nr 5/2015

 

Zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania wykopów na budowach tematem wydania. W numerze m.in.: ocena ryzyka zawodowego na stanowisku operatora koparko-ładowarki, przewóz kolejowy towarów niebezpiecznych, bezpieczne magazynowanie towarów, praca na wysokości a brak widzenia obuocznego, a także postępowanie w przypadku wstrząsu. Serdecznie zapraszamy!

 

Temat numeru

Wykopy na budowach – zasady bezpieczeństwa

W trakcie wykonywania większości obiektów budowlanych prowadzone są roboty ziemne. Wznoszenie obiektów kubaturowych, budowa elementów infrastruktury technicznej i drogowej wiążą się z wykonywaniem wykopów. Bezpieczeństwo pracy uzależnione jest od ich zakresu i rozmiaru oraz istniejących czynników zewnętrznych, jak chociażby: warunki pogodowe, ukształtowanie terenu, a przede wszystkim warunki gruntowe.

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku operatora koparko-ładowarki

Koparko-ładowarka może być obsługiwana przez osoby pełnoletnie, posiadające uprawnienia oraz aktualne badania lekarskie. Operator musi być przeszkolony w zakresie zasad i przepisów BHP obowiązujących przy obsłudze maszyny. Ponadto wykonuje pracę na różnych budowach, w związku z czym porusza się po drogach publicznych, dlatego też wymaga się od niego posiadania prawa jazdy kategorii B.

Bezpieczeństwo - Praca

RID: Przewóz kolejowy towarów niebezpiecznych a bezpieczeństwo pracowników

Przewóz towarów niebezpiecznych wraz z czynnościami mu towarzyszącymi w zakresie wszystkich dostępnych rodzajów transportu regulowany jest przepisami o zasięgu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Nie ulega wątpliwości, iż skrupulatne i konsekwentne przestrzeganie przepisów przez uczestników przewozu gwarantuje możliwość zachowania dostatecznego poziomu bezpieczeństwa w trakcie wykonywanych czynności.

Bezpieczne magazynowaine towarów

Potrzeba magazynowania towarów wynika przede wszystkim z rozbieżności pomiędzy czasem produkcji a czasem wystąpienia zapotrzebowania na dany produkt. Magazynowanie jest procesem nierozerwalnie związanym z przepływem towarów w łańcuchu dostaw, polegającym na przechowywaniu zapasów i przekazywaniu ich odbiorcom w odpowiednim czasie. Składowanie towarów odbywa się w magazynach, których klasyfikacji dokonujemy m.in. ze względu na ich budowę, różnorodność składowanych materiałów, czas magazynowania i automatyzację procesów magazynowych.

Postępowanie w przypadku wstrząsu

W potocznym rozumieniu „wstrząs” jest silną reakcją emocjonalną, która ma miejsce w czasie negatywnych i niebezpiecznych zdarzeń, takich jak np. śmierć bliskiej osoby czy bycie świadkiem wypadku. Niniejszy artykuł skupia się na medycznym aspekcie wstrząsu oraz metodyce postępowania w przypadku jego zaistnienia.

Bezpieczeństwo - Analiza wypadku

Alkohol jako przyczyna wypadków przy pracy

Nie ma statystyk dotyczących wypadków przy pracy spowodowanych przez pracowników będących pod wpływem alkoholu. Problem jednak istnieje. Przykładowo na terenie województwa warmińsko-mazurskiego każdego roku dochodzi do kilkunastu wypadków przy pracy, których główną przyczyną jest nietrzeźwość, a czasami wręcz stan upojenia alkoholowego pracowników.

Praktyczne narzędzia

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa (WPA) – zasady funkcjonowania. Rekomendacje dla służby BHP

W poprzednich częściach opracowania, które dotyczyły prawnych i psychologicznych aspektów funkcjonowania WPA („Promotor BHP”, nr 3/2015 i 4/2015), omówiono formalne i zwyczajowe zasady realizacji procedury przeciwdziałania mobbingowi oraz interwencji w sytuacji jego podejrzenia. Istotnym, rzadko omawianym w tym kontekście, elementem ochrony antymobbingowej są działania systemowe i doraźne w zakresie zarządzania BHP. Dlatego warto przywołać rekomendacje, które mogą być wykorzystane przez zarządzających oraz osoby odpowiedzialne za wdrażanie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dobre praktyki

Standardy bezpieczeństwa to podstawa

Lafarge, światowy lider w branży materiałów budowlanych, istnieje od ponad 180 lat. W Polsce Lafarge działa od 20 lat i posiada ponad 60 zakładów produkcyjnych, w tym: cementownie, kopalnie kruszyw i węzły betoniarskie. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia to priorytety dla firmy. O bezkompromisowym podejściu do bezpieczeństwa w Lafarge opowiadali Natalii Woźny Magdalena Kicińska, dyrektor komunikacji i relacji zewnętrznych, oraz Jarosław Wilk, dyrektor bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

System LOTO. Sposób na poprawę bezpieczeństwa pracy

Kłódki bezpieczeństwa, blokady zaworów, wyłączniki elektryczne czy rozłączniki elektryczne to tylko niektóre elementy systemu kryjące się pod tajemniczą nazwą LOTO.

Prawo

Profilaktyczna ochrona zdrowia – badania pracowników

Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1662) wprowadziła z dniem 1 kwietnia 2015 r. nowe regulacje dotyczące profilaktycznych badań lekarskich pracowników. Poprzez usankcjonowanie nowego art. 229 § 11 § 12 Kodeksu pracy (dalej: k.p.) pracodawcy otrzymali kolejną przesłankę zwalniającą z obowiązku kierowania kandydatów na pracowników na badania profilaktyczne. Niewątpliwie cenna dla pracodawców, ze względu na obniżenie kosztów zatrudnienia, regulacja może stwarzać problemy interpretacyjne, a w konsekwencji problemy z prawidłowym stosowaniem przepisów.

Praca na wysokości a brak widzenia obuocznego –przeciwskazania do pracy

Zgodnie z art. 207 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – dalej k.p. – pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, a także jest zobowiązany do ochrony zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Zgodność z prawem – sposób myślenia czy przykry obowiązek?

Stara rzymska maksyma – Ignorantia iuris nocet („Nieznajomość prawa szkodzi”) – nadal zachowuje swoją aktualność i powinna być znana każdemu. Przepisy prawne stale ulegają zmianom, ustawodawca jedne uchyla, inne aktualizuje lub wydaje zupełnie nowe. W dobie tylu zmian przepisy prawne należy śledzić praktycznie przez cały czas, tak aby nie być negatywnie zaskoczonym przez zmiany, gdyż każde niedopatrzenie może pracodawcę słono kosztować.

Ergonomia

Ocena stanowisk pracy pielęgniarek przy wykorzystaniu Ergonomicznej Listy Kontrolnej ILO

Badania prowadzone w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi od kilku już lat wskazują, że duża częstość występowania dolegliwości bólowych wśród pielęgniarek, sięgająca ponad 60% jedynie w przypadku bólów dolnego odcinka kręgosłupa (tzw. LBP – Low Back Pain), związana jest z nadmiernym obciążeniem układu ruchu występującym w tej grupie zawodowej.

Psychologia

Skuteczne porozumiewanie się na linii: pracodawca – specjalista BHP – pracownik

Dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa ważna jest efektywna komunikacja. Dobrze poinformowany pracownik to pracownik mniej zestresowany, bardziej zadowolony, łatwiej identyfikujący się z firmą, bardziej efektywny. Dlatego ważne jest przekazywanie zespołowi informacji o celach firmy, strategii jej działania, planach czy kluczowych decyzjach w zakresie BHP. Nie należy zapominać o tym, że taka komunikacja powinna być dwukierunkowa, co oznacza, że trzeba dać pracownikom możliwość wypowiadania się, a zgłaszane przez nich uwagi czy sugestie nie powinny pozostawać bez komentarza.

Wydarzenia

Wydarzenia

Flesz

Flesz


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij