W czasie XXIII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa, 15 maja 2018 r. w Inowrocławiu odbędzie się debata naukowa nt. „Ratownictwo medyczne w Polsce 1918-2018. Doświadczenia z przeszłości, współczesne kierunki rozwoju”.

XXIII  OGÓLNOPOLSKIE FORUM RATOWNICTWA

 Rok 2018 to czas wielkich jubileuszy: 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 90. rocznicy utworzenia Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu i powołania Polskiego Towarzystwa Ratunkowego.

 

Podczas XXIII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa odbędzie się debata naukowa nt. „Ratownictwo medyczne w Polsce 1918-2018. Doświadczenia z przeszłości, współczesne kierunki rozwoju”.  Obrady będą miały miejsce 15 maja 2018 r. w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu i 16 maja 2018 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

 

Organizatorami Forum są:

 

- Prezydent Miasta  Inowrocławia,

 

- Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu,

 

- Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

 

- Katedra Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu,

 

- Klinika i Katedra Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,

 

- Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu,

 

- Zakład Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,

 

- Zakład Ratownictwa Medycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku,

 

- Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

 

- Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

 

- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy,

 

- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,

 

- Polskie Towarzystwo Ratunkowe

 

Podczas sesji naukowych w Inowrocławiu zostaną przedstawione kluczowe rozwiązania prawno-organizacyjne, logistyczne, technologiczne i edukacyjne dotyczące ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej i medycyny katastrof. Odbędzie się również interdyscyplinarne seminarium pt. „Bezpieczeństwo zdrowotne i ratownictwo medyczne w strategiach i programach Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Obrony Narodowej” z udziałem przedstawicieli ministerstw i ekspertów środowisk naukowych.

 

W trakcie pierwszej sesji, która odbędzie się Bydgoszczy zostanie przedstawiony dorobek naukowy i organizacyjny nestora anestezjologii i ratownictwa medycznego śp. prof. dr hab. Witolda Jurczyka. W drugiej sesji odbędzie się debata lekarzy klinicystów dotycząca wkładu poszczególnych dyscyplin w rozwój medycyny ratunkowej.

 

Z okazji Forum zostanie wydana monografia zawierająca studia i materiały, a także wykaz kluczowych publikacji dotyczących dziejów ratownictwa medycznego w ostatnim stuleciu, oceny, wnioski i rekomendacje ekspertów dotyczące ratownictwa medycznego wynikające z zapisów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz przyjętych regulacji prawnych i projektów aktów wykonawczych.  

 

  Istnieje możliwość przesłania  (udostępnienia do druku) ważniejszych (wybranych) publikacji (pojedynczych prac, artykułów, referatów) w celu powtórnego opublikowania w przygotowywanej monografii, jak również rekomendacji kluczowych publikacji innych ośrodków naukowych dla praktyki ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej, z zachowaniem wszelkich praw autorskich – w terminie do 20 marca 2018 r. na adres mailowy jerzy.konieczny.konf@gmail.com.

Źródło: www.forumrat.inowroclaw.pl