Od 30 czerwca 2017 roku weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne.

Dz.U.2017.1276

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne

 

Data publikacji: 29 czerwca 2017 r.

Obowiązuje od: 30 czerwca 2017 r.

Zmienia:

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz.U.2016.2284).

Opis:

Niniejsze rozporządzenie zmieniające odnosi się do akredytacji laboratoriów badawczych realizujących pomiary pola-EM w środowisku pracy.

Zgodnie ze zmianą - laboratoria, którym do dnia 31 grudnia 2016 r. wydano certyfikaty akredytacji laboratoriów badawczych do realizacji pomiaru pola-EM w środowisku pracy, mogą wykonywać pomiary, dostosowując dotychczasowe metody do oceny pola-EM, o której mowa w części III załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne, do czasu zaktualizowania zakresu akredytacji uwzględniającego metody, o których mowa w ust. 11 część III załącznika nr 3 do tegoż rozporządzenia, jeżeli dana metoda:

  • została opublikowana do dnia 30 kwietnia 2017 r. i laboratorium wystąpiło lub wystąpi o aktualizację zakresu akredytacji uwzględniającego tę metodę w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., albo
  • została lub zostanie opublikowana po dniu 30 kwietnia 2017 r., a przed dniem 30 czerwca 2017 r. i laboratorium wystąpiło lub wystąpi o aktualizację zakresu akredytacji uwzględniającego tę metodę w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r., albo
  • zostanie opublikowana po dniu 30 czerwca 2017 r. i podmiot wystąpi o aktualizację zakresu akredytacji uwzględniającego tę metodę w terminie 60 dni licząc od daty jej opublikowania.

Zmiana ta oznacza utrzymanie możliwości wykonywania pomiarów także po dniu 30 czerwca 2017 r. w przypadku gdy metoda dla danego typu źródła pola-EM nie zostanie do tego czasu opublikowana, a więc nie  będzie  możliwości złożenia wniosku o aktualizację akredytacji w danym zakresie LUB metoda dla danego typu źródła zostanie opublikowana przed 30 czerwca br., ale po 30 kwietnia br., co będzie oznaczało, że zainteresowane laboratoria nie będą dysponowały minimalnym okresem koniecznym dla złożenia wniosku o aktualizację akredytacji.

Podmioty, którym do dnia 31 grudnia 2016 r. nie wydano certyfikatów akredytacji laboratoriów badawczych do realizacji pomiaru pola-EM w środowisku pracy, mogą wykonywać pomiary danego typu źródła pola-EM od dnia uzyskania certyfikatu akredytacji na metodę pomiaru dla danego typu źródła pola-EM, o której mowa w ust. 11 część III nr 3 do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne.

Proponowane działania do podjęcia:

Zlecając pomiary pola-EM należy pamiętać o sprawdzeniu, czy dane laboratorium posiada ważną akredytację - można to zrobić na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).