30 marca 2017 roku w Pile odbyło się szkolenie OSPSBHP „Ochrona środowiska – ogólne zasady dostosowania działalności podmiotu gospodarczego do przepisów prawa”, skierowane do wszystkich członków tamtejszego oddziału.

Behapowcy z Piły, członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy od wielu lat organizują ciekawe szkolenia. Zapraszają specjalistów z Instytucji Państwowych, Firm Usługowych, Organizacji. Szkolenia prowadzone są przez kompetentne osoby, które profesjonalnie przekazują informacje i zawsze dzielą się fachową wiedzą. Szkolenie „Ochrona środowiska – ogólne zasady dostosowania działalności podmiotu gospodarczego do przepisów prawa” przeprowadziła Pani Małgorzata Polzin z Zakładu Usługowego „ODUM” w Chodzieży. Frekwencja jak zwykle dopisała, w spotkaniu uczestniczyło 36 osób.

W trakcie szkolenia została omówiona Ustawa Prawo ochrony środowiska, pod kątem obowiązków ciążących na podmiotach gospodarczych w zakresie ochrony powietrza i emisji hałasu. Zgłębiono przepisy prawne i akty wykonawcze do Ustawy. Następnie przedstawiono Ustawę o odpadach w zakresie obowiązków ciążących na wytwórcy odpadów. Wyjaśniono, czym są odpady, przybliżono katalog odpadów, wzory dokumentów, listę rodzaju odpadów poddawanych odzyskowi. Przedstawiono dokładnie prawidłowe wypełnianie karty ewidencji odpadu i zasady magazynowania odpadów. Najważniejsza zasada to magazynowanie selektywne i zabezpieczanie odpadów niebezpiecznych. Uczestnicy szkolenia poznali też przepisy karne w odniesieniu do gospodarki odpadami, administracyjne kary pieniężne oraz regulacje formalno-prawne (pozwolenie na wytwarzanie odpadów). Kolejnym tematem szkolenia były przepisy w zakresie ochrony powietrza – obowiązujące zgłoszenie instalacji, emisji i pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji. Należy pamiętać, że emisja z poszczególnych stanowisk pracy kumuluje się na terenie całego zakładu. Następnym analizowanym zagadnieniem była: gospodarka wodno-ściekowa i przedstawienie Ustawy prawo wodne – korzystanie z wód – podział i zasady. Pozwolenie wodno-prawne wymagane jest na szczególne korzystanie z wód np. na ścieki przemysłowe. Wprowadzanie ścieków do ziemi to też wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych.  Kolejno omówiona została ochrona przed hałasem – regulacje prawne – ochrona akustyczna środowiska – tereny określone rozporządzeniem w sprawie poziomu hałasu w środowisku. Ważne – w przypadku niedotrzymania określonych norm konieczne jest uzyskanie decyzji na emisję hałasu do środowiska.

Na koniec omówiono sprawozdawczość – czyli: obowiązkowe sprawozdania w zakresie gospodarczego korzystania ze środowiska, raport KOBiZE, opłata produktowa, sprawozdania w zakresie gospodarowania odpadami-zasady ogólne i wymagane terminy składania poszczególnych sprawozdań. Szkolenie wzbudziło duże zainteresowanie, ożywioną dyskusję i zapotrzebowanie na więcej. Zaplanowano kolejne szkolenie – bardziej szczegółowe na temat „Ochrona powietrza”.Wszyscy obecni otrzymali zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Urszula Lipińska

Sekretarz Zarządu OSPSBHP o/Piła